Upravni odjel za upravljanje imovinom i imovinsko-pravne poslove

Pročelnik / Kontakt
Duško Milovanović
Životopis Rođen je 1984. godine u Rijeci gdje je diplomirao na Građevinskom fakultetu. Od 2008. godine zaposlen je u Primorsko-goranskoj županiji, a od 2019. godine obavlja poslove voditelja Službe za upravljanje imovinom. Posjeduje IPMA certifikat – voditelj projekta C razine temeljem kojega je vodio niz kapitalnih projekata za Primorsko-goransku županiju i ustanove u zdravstvu. Pripadnik je tima za logistiku specijalističkih postrojbi civilne zaštite PGŽ.
Kontakt podaci

Slogin kula 2

51000 Rijeka

T 051/351-832

E imovina@pgz.hr

Pitajte nas

Upravni odjel za upravljanje imovinom i imovinsko-pravne poslove obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:

– vođenje evidencije nekretnina u vlasništvu Županije, izradu prijedloga mjera upravljanja nekretninama u vlasništvu Županije te uređivanje vlasničko-pravnih odnosa;
– provođenje mjera zaštite na radu i zaštite od požara;
– investicijsko i tekuće održavanje imovine u vlasništvu Županije te održavanje poslovnih prostora danih na korištenje Županiji;
– nabavu materijala i opreme te održavanje opreme i uređaja za zajedničke potrebe upravnih tijela;
– osiguranje službenika i namještenika te imovine Županije i vođenje postupka za naplatu štete;
– obavljanje pomoćno-tehničkih poslova;
– predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske;
– sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije;

Upravni odjel za upravljanje imovinom i imovinsko-pravne poslove obavlja i povjerene poslove državne uprave koji se odnose na:

– utvrđivanje prava na naknadu za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine;
– izdavanje uvjerenja o pokrenutom postupku naknade;
– izdavanje uvjerenja i očitovanja o činjenicama jesu li određene nekretnine obuhvaćene podnesenim zahtjevima za naknadu;
– u stvarima koji se odnose na utvrđivanje vlasništva Republike Hrvatske na oduzetim nekretninama za koje nije podnesen zahtjev za naknadu ili je pravomoćno odbijen ili odbačen;
– izvlaštenje nekretnina (potpuno i nepotpuno izvlaštenje);
– provođenje osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina za koje se predlaže izvlaštenje;
– davanje odobrenja korisniku izvlaštenja za obavljanje pripremnih radnji;
– donošenje privremenog rješenja;
– stupanje u posjed izvlaštene nekretnine u tijeku postupka izvlaštenja;
– određivanje naknade za izvlaštene nekretnine i sklapanje nagodbi sa snagom izvršne isprave;
– u stvarima predaje neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvo jedinici lokalne samouprave i određivanje naknade za predano zemljište;
– rješavanje predmeta stambenog zbrinjavanja na potpomognutim područjima i rješavanje predmeta stambenog zbrinjavanja žrtvama nasilja u obitelji;
– rješavanje o statusnim pravima izbjeglica, prognanika i povratnika te o pravu na stambeno zbrinjavanje korisnika stambenog zbrinjavanja sukladno propisima kojima se uređuje status izbjeglica, prognanika i povratnika te potpomognuta područja.

Upravni odjel za upravljanje imovinom i imovinsko-pravne poslove obavlja i Zakonom o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske dodijeljene poslove  upravljanja neizgrađenim građevinskim zemljištem i građevinama sa zemljištem nužnim za redovnu uporabu te građevine u vlasništvu Republike Hrvatske, koje se nalaze na području Županije utvrđenom zakonom kojim se uređuje područje županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj, a izvan područja sjedišta županije ili velikog grada, osim ako Zakonom o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske ili posebnim zakonima nije propisano drukčije.

Upravni odjel za upravljanje imovinom i imovinsko-pravne poslove navedene poslove obavlja na sljedećim lokacijama:

– u sjedištu Odjela u Rijeci, Slogin kula 2 – obavlja stručne poslove koji se odnose na upravljanje i raspolaganje nekretninama u vlasništvu Županije, tekuće i investicijsko održavanje objekata, osiguranje imovine i zaposlenika, imovinsko-pravne poslove, pripremu i provođenje nabave iz djelokruga Upravnog odjela, zaštitu na radu i protupožarnu zaštitu, pomoćno-tehničke poslove
– u Rijeci, Splitska 2 – imovinsko-pravne poslove za područje Grada Rijeke i gradova Bakra, Kastva i Kraljevice, te općina Čavle, Jelenje, Klana, Kostrena i Viškovo te poslove upravljanje neizgrađenim građevinskim zemljištem i građevinama sa zemljištem nužnim za redovnu uporabu te građevine u vlasništvu Republike Hrvatske;
– u Crikvenici – imovinsko-pravne poslove za područje gradova Crikvenica i Novi Vinodolski te Vinodolske općine;
– u Delnicama – imovinsko-pravne poslove za područje gradova Čabra, Delnica i Vrbovskog te općina Brod Moravice, Fužine, Lokve, Mrkopalj, Ravna Gora i Skrad;
– u Krku – imovinsko-pravne poslove za područje grada Krka te općina Baška, Dobrinj, Malinska-Dubašnica, Omišalj, Punat i Vrbnik;
– u Malom Lošinju – imovinsko-pravne poslove za područje gradova Cres i Mali Lošinj;
– u Opatiji – imovinsko-pravne poslove za područje Grada Opatije te općina Lovran, Matulji i Mošćenička Draga;
– u Rabu – imovinsko-pravne poslove za područje Grada Raba i Općine Lopar.

Adrese

Upravni odjel za upravljanje imovinom i imovinsko-pravne poslove