Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade

Pročelnica / Kontakt
Dragica Marač, mag.psych.
Životopis DRAGICA MARAČ rođena je Rijeci gdje je završila osnovnu i srednju školu te diplomirala na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta. U dvadeset i pet godina radnog vijeka radila je s djecom i mladima u sustavu socijalne skrbi sa marginaliziranim i posebno zahtjevnim skupinama. U Domu za odgoj djece i mladeži radi od 1993.godine, a od 2003. obnašala je funkciju ravnateljice Doma.
Kontakt podaci

Slogin kula 2/I

51000 Rijeka

T +385 51 351-920

F +385 51 351-935

E socijalna.skrb@pgz.hr

Pitajte nas

Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:
– praćenje ostvarivanja socijalnih prava u okviru socijalnih programa općina i gradova na području Županije i izradu izvješća za nadležna tijela državne uprave i tijela Županije;
– praćenje provedbe Socijalnog plana za područje Županije;
praćenje provedbe mreže socijalnih usluga u Županiji i analiza dostupnosti i kvalitete istih;
– koordiniranje rada i poticanje na suradnju pravnih i fizičkih osoba koje na području Županije obavljaju djelatnost socijalne skrbi radi razvijanja socijalnog partnerstva;
– predlaganje rasporeda decentraliziranih sredstava za potrebe ustanova socijalne skrbi, kao i popisa prioriteta za korištenje tih sredstava;
– predlaganje sufinanciranja rada udruga i drugih organizacija u provedbi programa i projekata iz područja socijalne skrbi, skrbi o djeci i mladima, te drugih humanitarnih djelatnosti od interesa za Županiju;
– izdavanje akata radi utvrđivanja minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga, te o pravima iz područja socijalne skrbi;
– planiranje i razvoj mreže institucijskih i izvaninstitucijskih socijalnih usluga;
– unaprjeđivanje suradnje s organizacijama civilnog društva, stručnim i znanstvenim ustanovama, jedinicama lokalne samouprave, te ustanovama u području socijalne skrbi i skrbi o djeci i mladima;
– poticanje stvaranja odgovarajućih prostornih uvjeta za edukativne i zabavno-rekreativne aktivnosti djece i mladih, kroz planiranje i razvoj mreže informativno-edukativnih punktova i društvenih domova za djecu i mlade;
– poticanje razvoja društvenog poduzetništva i zadrugarstva kao integralnih dijelova moderne socijalne politike kroz informiranje javnosti umrežavanje dionika;
– poticanje razvoja socijalnih inovacija s ciljem otvaranja mogućnosti zapošljavanja mladih ljudi te jačanja socijalne integracije i kohezije;
– pružanje stručne, administrativne i tehničke pomoći u radu Savjeta za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije, Savjeta mladih Primorsko-goranske županije, Povjerenstva za ravnopravnost spolova i Vijeća seniora Primorsko-goranske županije
– predlaganje i kandidiranje projekta od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske;
– sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije;

te povjerene poslove državne uprave koji se odnose na:
– pravni položaj, rješavanje pravnog položaja, statusa i drugih pitanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, članova obitelji smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, stradalih pirotehničara i članova njihovih obitelji;
– zaštitu civilnih žrtava Domovinskog rata, zaštitu sudionika Drugog svjetskog rata, zaštitu vojnih i civilnih invalida Drugog svjetskog rata, mirnodopskih vojnih invalida, ratnih vojnih invalida stradalih pri obavljanju vojnih i redarstvenih dužnosti u stranoj zemlji u okviru mirovnih snaga i mirovnih misija ako ih je na tu dužnost uputilo nadležno tijelo u okviru međunarodnih obveza nakon 15. svibnja 1945. godine i članova njihovih obitelji;
– pribavljanje stručnog mišljenja ovlaštene zdravstvene ustanove o postojanju uzročno-posljedične veze pojave bolesti i/ili pogoršanja bolesti kao posljedice sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske;
– pribavljanje nalaza i mišljenja tijela nadležnog za vještačenje o uzroku i postotku oštećenja organizma, pravu na doplatak za njegu i pomoć druge osobe, pravu na ortopedski doplatak, pravu na doplatak za pripomoć u kući, nesposobnosti za privređivanje, ostvarivanje prava na novčanu naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji;
– ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć nakon ekshumacije i identifikacije ili proglašenja nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata umrlim;
– ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć zbog nemogućnosti podmirenja osnovnih životnih potreba;
– u stvarima koje se odnose na usluge osobe za pružanje njege i pomoći; na besplatni topli obrok;
– ostvarivanje prava osoba određenih Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Zakonom o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata na besplatne udžbenike;
– izvješćivanje i pozivanje članova obitelji nestalih hrvatskih branitelja i civilnih žrtava iz Domovinskog rata o identifikaciji posmrtnih ostataka;
– ostvarivanje prava na troškove grobnog mjesta, troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti i uređenje grobnih mjesta;
– sudjelovanje u organizaciji obilježavanja blagdana, spomendana i drugih svečanosti u čast stradalih hrvatskih branitelja i civila iz Domovinskog rata;
– sastavljanje mjesečnih, polugodišnjih i godišnjih izvještaja o broju svih korisnika po pojedinačnim pravima, te vođenje evidencije svih korisnika;
– obavljanje poslova obračuna i isplate novčanih sredstava temeljem prava korisnika po osnovi Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, te vođenje evidencije izvršenih isplata i povrata nepripadno isplaćenih prava;
– izdavanje potvrde o statusu HRVI iz Domovinskog rata i člana obitelji smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, status civilnog invalida rata, ratnog i mirnodopskog vojnog invalida rata, kao i potvrde o novčanim primanjima po Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata;
– evidencija kolektivnih ugovora ili njihovih promjena, vođenje knjige evidencije istih i zbirke isprava;
– registracija ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima, vođenje registra, zbirke ugovora i abecednog imenika;
– vođenje registra udruga te izdavanje rješenja o upisu, upisu promjena i brisanju iz registra udruga i udruga više razine u koji se upisuju sindikati, udruge poslodavaca, udruge sindikata više razine i udruge poslodavaca više razine koje djeluju samo u jednoj županiji;
– davanje odobrenja za prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći;
– davanje odobrenja za provođenje humanitarne akcije;
– donošenje rješenja o uplati neutrošenih sredstava humanitarne akcije;
– prikupljanje, dostavljanje i publiciranje propisanih izvješća i vođenje propisanih evidencija koje se odnose na humanitarnu pomoć;
– izdavanje potvrda o uzdržavanju i obiteljskom statusu;
– vođenje evidencije i dokumentacije o ostvarivanju prava u sustavu socijalne skrbi, kao i drugih prava iz socijalne skrbi utvrđenih općim aktima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, sastavljanje izvješća, te dostavljanje objedinjenog izvješće nadležnom ministarstvu;
– priznavanje prava na obvezno zdravstveno osiguranje osoba nesposobnih za samostalan život i rad koje nemaju sredstva za uzdržavanje i zdravstvenu zaštitu ne mogu ostvariti po drugoj osnovi.

Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade obavlja i druge poslove iz područja socijalne politike i zaštite, socijalnog poduzetništva i rada, demografije, te poslova koji se odnose na hrvatske branitelje i ratne stradalnike koji su mu posebnim zakonom stavljeni u nadležnost.

Podaci o mjestima rada, uredovnom vremenu i kontakt podaci

Mjesto radaPrijam stranakaTelefon i e-Mail
Pododsjek za socijalnu politiku, mlade i društveno poduzetništvo
Rijeka, Slogin kula 2
Radnim danom (osim četvrtka) 8.30-14.00T: 051-351-920
E: socijalna.skrb@pgz.hr
Pododsjek za hrvatske branitelje i ratne stradalnike
Rijeka, Slogin kula 2
Radnim danom (osim četvrtka) 8.30-14.00T: 051-351-920
E: socijalna.skrb@pgz.hr
Mjesto rada Crikvenica
Kralja Tomislava 85a
Radnim danom (osim četvrtka) 8.30-14.00T: 051-354-696
E: ljubica.ivkovic@pgz.hr
Mjesto rada Delnice
Trg 138. brigade HV 4
Radnim danom (osim četvrtka) 8.30-14.00T: 051-354-643
E: aleksandra.kvesic@pgz.hr

BLOK obrasci: za uređivanje prebacite prikaz bloka u “edit” mod
Obrasci – Branitelji

Projekti i programi

1/1
1/1