Savjet za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije savjetodavno je tijelo čija je zadaća planiranje i razvoj mreže socijalnih usluga, planiranje i ostvarivanje prava i obveza, te mjera i ciljeva iz područja socijalne skrbi kao djelatnosti od posebnog interesa za Primorsko-goransku županiju. Savjet ima 11 članova koji se imenuju na vrijeme od 4 godine, a čine ga predstavnici različitih dionika iz djelatnosti socijalne skrbi na regionalnoj razini.

Odluka o imenovanju članova Savjeta za socijalnu skrb PGŽ

BLOK Privici: za uređivanje prebacite prikaz bloka u “edit” mod

BLOK Privici: za uređivanje prebacite prikaz bloka u “edit” mod