Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima

Pročelnik / Kontakt
prof. dr. sc. Ljudevit Krpan
Životopis PROF.DR.SC. LJUDEVIT KRPAN rođen je u Rijeci gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci gdje je stekao zvanje inženjera elektrotehnike te na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu gdje je stekao zvanje diplomiranog inženjera prometa. Zvanje magistra a potom i doktora znanosti iz područja tehničkih znanosti, polja tehnologija prometa i transport stekao je na Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci.
Kontakt podaci

Adamićeva 10/VI

51000 Rijeka

T +385 51 351-900

E razvoj@pgz.hr

Pitajte nas

Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima obavlja stručne poslove koji se odnose na:
– planiranje, poticanje, upravljanje i provedbu politike regionalnog razvoja na području Županije i predlaganje strateških ciljeva, prioriteta i mjera regionalnog razvoja;
– ustrojavanje i vođenje županijske baze razvojnih projekata;
– sudjelovanje u pripremi i izradi strateških i operativnih razvojnih dokumenata Županije te praćenju razvojnih programaiz nadležnosti Upravnog odjela;
– koordiniranje izrade i praćenje provedbe županijske razvojne strategije i drugih strateških i razvojnih dokumenata za područje Županije;
– koordiniranje provedbe županijskih razvojnih programa;
– pružanje podrške investitorima u pronalaženju investicijskih projekata i tijekom njihove realizacije;
– pripremu, izradu i provođenje programa i projekata poticanja razvoja velikih gospodarskih subjekata primarno u domeni infrastrukture;
– pružanje stručne pomoći javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja Županije kojima su osnivači Republika Hrvatska, Županija i/ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, vezanih uz regionalni razvoj;
– sudjelovanje u radu partnerskog vijeća statističke regije, partnerskog vijeća za područje Županije i partnerskog vijeća za urbano područje;
– poticanje zajedničkih razvojnih projekata s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te kroz međuregionalnu i prekograničnu suradnju;
– pripremu i provedbu razvojnih projekata više razine složenosti na području Županije koji se financiraju sredstvima iz Proračuna sukladno odluci Župana;
– poticanje, koordinaciju, usklađivanje i praćenje razvojnih programa i projekata iz područja prometne infrastrukture, vodoopskrbe i odvodnje, energetike i energetske infrastrukture;
– davanje koncesije u području energetike i praćenje realizacije sklopljenih ugovora o koncesiji;
– suradnju s ostalim upravnim tijelima na pripremi i implementaciji projekata sufinanciranih iz fondova EU.

Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima obavlja i druge poslove iz područja regionalnog razvoja, infrastrukture i upravljanja projektima koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

Plan razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022. – 2027. godina

U tijeku je Savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Plana razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022.-2027. godine

Projekti i programi

1/1
1/1

Obrasci

Adrese

Javna ustanova “Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije”
Regionalna energetska agencija Kvarner
Ekoplus d.o.o.

Dokumenti

Razno