Skupština

Županijska skupština je predstavničko tijelo građana Primorsko-goranske županije i tijelo područne (regionalne) samouprave koje donosi akte u okviru svog djelokruga te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Županije. Skupština ovog saziva (2017.-2021.) broji 46 članova. Sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina, srpska nacionalna manjina zastupljena je u Županijskoj skupštini s 2 člana, obzirom da u stanovništvu Županije sudjeluje s više od 5 %. Sukladno Statutu Primorsko-goranske županije, talijanska nacionalna manjina zastupljena je u Županijskoj skupštini s 1 članom.

Mandat člana Skupštine izabranog na redovnim izborima traje četiri godine. Članovi Skupštine nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

Članu Skupštine koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja se prema odredbama posebnog zakona smatra nespojivom, za vrijeme obnašanja nespojive dužnosti mandat miruje, a za to vrijeme zamjenjuje ga zamjenik u skladu s odredbama posebnog zakona.

Član predstavničkog tijela ima pravo tijekom trajanja mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga, podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku predstavničkog tijela.

Nastavljanje obnašanja dužnosti člana predstavničkog tijela na temelju prestanka mirovanja mandata može se tražiti jedanput u tijeku trajanja mandata. Članovi Skupštine za svoj rad u Skupštini imaju pravo na naknadu, u skladu s posebnom odlukom Skupštine.

Županijska skupština smatra se konstituiranom izborom predsjednika Skupštine na prvoj sjednici na kojoj je nazočna većina članova Skupštine.

Konstituirajuću sjednicu Županijske skupštine saziva Vlada Republike Hrvatske, a konstituirajućoj sjednici Skupštine do izbora predsjednika predsjeda prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova.

Predsjednika i dva potpredsjednika bira Skupština iz reda svojih članova većinom glasova svih članova, s time da se u pravilu jedan potpredsjednik bira iz reda predstavničke većine, a drugi iz reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog. Skupština ima 19 stalnih radnih tijela – odbora.

Na redovnim izborima za Županijsku skupštinu održanima 21. svibnja 2017. g u novi (osmi) saziv Županijske skupštine Primorsko-goranske županije izabrani su slijedeći kandidati pojedinih kandidacijskih listi:

#Ime i Prezime
SDP-PGS-IDS-HSU-HSS
1.Marko Mataja-Mafrici (umjesto Zlatka Komadine)
2.Franjo Butorac
3.Đanino Sučić
4.Srđan Srdoć
5.Davor Zubović
6.Ivo Zrilić
7.Gordana Saršon (umjesto Marine Medarić)
8.Erik Fabijanić
9.Loren Kolenc
10.Željko Lambaša
11.Jagoda Ugrin
12.Loris Rak
13.Robert Maršanić
14.Nenad MArinac
15.Sanja Tamarut
16. Ivica Manestar
17.Dušan Kotur
18.Đurđica Tancabel
19.Kristijan Dražul
20.Gabrijela Gorjanac Kapša
21.Tatjana Smeraldo
22.Viktor Ivaniš
HDZ-HSP-HSP AS-HSLS-HRAST-BUZ-HDS
1.Dragutin Crnković (umjesto Majde Burić)
2.Marijan Bačić (umjesto Garija Capellia)
3.Vice Sep (umjesto Tomislava Klarića)
4.Damir Dumančić (umjesto Josipa Borića)
5.Rudolf Ljubičić
6.Petar Valovičić (umjesto Nikole Grgurića)
7.Lovorko Gržac
8.Dinko Beaković
9.Iva Sušić
10. Tonči Hrabrić
11.Čedomir Dundović
12.Dario Konta
13.Marija Dujmović-Pavan
AM – Živi Zid- SNAGA – Alternativa
1.Mario Alempijević
2.Bojan Kurelić
3. Jadranka Horvat
4.Edmond Tić
5.Vjekoslav Rubeša
MOST
1.Ines Strenja-Linić
2. Petra Mandić
3.Nerea Pulić
Lista grupe birača – H. Burić
1.Hrvoje Burić
2.Ivica Knežević
Predstavnica srpske nacionalne manjine
1.Andrea Vukelić
* Na osnovi članka 107. stavka 3., 4. i 5. Zakona, Županijsko izborno povjerenstvo Primorsko-goranske županije utvrdilo je da pravo na dodatnog člana u Županijskoj skupštini, kao predstavnika srpske nacionalne manjine ostvaruje Andrea Vukelić.