Skupština

Županijska skupština je predstavničko tijelo građana Primorsko-goranske županije i tijelo područne (regionalne) samouprave koje donosi akte u okviru svog djelokruga te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Županije. Skupština ovog saziva (2021.-2025.) broji 44 člana.

Mandat člana Skupštine izabranog na redovnim izborima traje četiri godine. Članovi Skupštine nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

Članu Skupštine koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja se prema odredbama posebnog zakona smatra nespojivom, za vrijeme obnašanja nespojive dužnosti mandat miruje, a za to vrijeme zamjenjuje ga zamjenik u skladu s odredbama posebnog zakona.

Član predstavničkog tijela ima pravo tijekom trajanja mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga, podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku predstavničkog tijela.

Nastavljanje obnašanja dužnosti člana predstavničkog tijela na temelju prestanka mirovanja mandata može se tražiti jednom u tijeku trajanja mandata. Članovi Skupštine za svoj rad u Skupštini imaju pravo na naknadu, u skladu s posebnom odlukom Skupštine.

Županijska skupština smatra se konstituiranom izborom predsjednika Skupštine na prvoj sjednici na kojoj je nazočna većina članova Skupštine.

Konstituirajuću sjednicu Županijske skupštine saziva pročelnik upravnog tijela nadležnog za poslove predstavničkog tijela (konkretno pročelnik Ureda Županije) ili službenik kojeg on ovlasti, a konstituirajućoj sjednici Skupštine do izbora predsjednika predsjeda prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova.

Predsjednika i dva potpredsjednika bira Skupština iz reda svojih članova većinom glasova svih članova, s time da se u pravilu jedan potpredsjednik bira iz reda predstavničke većine, a drugi iz reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog. Skupština ima 19 stalnih radnih tijela – odbora.

Na redovnim izborima za Županijsku skupštinu održanima 16. svibnja 2021. g u novi (deveti) saziv Županijske skupštine Primorsko-goranske županije izabrani su slijedeći kandidati pojedinih kandidacijskih listi:

#Ime i Prezime
SDP-PGS-IDS-HSU-HSS
1.Zlatko Komadina
2.Darijo Vasilić
3.Srđan Srdoč
4.Davor Zubovič
5.Ivo Zrilić
6.Marina Medarić
7.Vojko Braut
8.Ivana Cvitan Polić
9.Loris Rak
10.Snježana Podobnik
11.Ivana Lakota
12.Željko Lambaša
13.Franjo Butorac
14.Željka Šarčević Grgić
15.Damir Pilepić
16. ĐurĐica Tancabel
17.Isidora Rajković
HDZ-HSLS
1.Oleg Butković
2.Gari Cappelli
3.Tomislav Klarić
4.Josip Ostrogović
5.Majda Burić
6.Alen Ružić
7.Josip Borić
8.Damir Rukavina
9.Marina Tomić Pujić
10. Nikola Grgurić
11.Sanja Beljan Brkić
12.Željka Matković
AM – Unija Kvarnera – Alternativa 101
1.Marko Boras Mandić
2.Mario Alempijević
3. Robert Kurelić
4.Nedjeljko Pinezić
5.Vjekoslav Rubeša
Kandidacijska lista grupe birača: Iva Rinčić
1.Iva Rinčić
2. Davor Štimac
3.Boris Popović
Možemo ! – Nova ljevica – Zelena alternativa
1.Orjen Petković
2.Jelena Androić
MOST
1.Leonardo Pavela
2. Josip Katalinić

Na dopunskim izborima za Županijsku skupštinu održanima 3. listopada 2021. g u novi (deveti) saziv Županijske skupštine Primorsko-goranske županije izabrani su

#Ime i Prezime
SDP-SDSS-PGS-IDS-HSU-HSS
1. Vesna Blanuša
2. Dejan Jakšić
Kandidacijska lista grupe birača: Ivo Vidotto
1. Ivo Vidotto