Skupština

Županijska skupština je predstavničko tijelo građana Primorsko-goranske županije i tijelo područne (regionalne) samouprave koje donosi akte u okviru svog djelokruga te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Županije. Skupština ovog saziva (2021.-2025.) broji 44 člana.

Mandat člana Skupštine izabranog na redovnim izborima traje četiri godine. Članovi Skupštine nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

Članu Skupštine koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja se prema odredbama posebnog zakona smatra nespojivom, za vrijeme obnašanja nespojive dužnosti mandat miruje, a za to vrijeme zamjenjuje ga zamjenik u skladu s odredbama posebnog zakona.

Član predstavničkog tijela ima pravo tijekom trajanja mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga, podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku predstavničkog tijela.

Nastavljanje obnašanja dužnosti člana predstavničkog tijela na temelju prestanka mirovanja mandata može se tražiti jednom u tijeku trajanja mandata. Članovi Skupštine za svoj rad u Skupštini imaju pravo na naknadu, u skladu s posebnom odlukom Skupštine.

Županijska skupština smatra se konstituiranom izborom predsjednika Skupštine na prvoj sjednici na kojoj je nazočna većina članova Skupštine.

Konstituirajuću sjednicu Županijske skupštine saziva pročelnik upravnog tijela nadležnog za poslove predstavničkog tijela (konkretno pročelnik Upravnog odjela za poslove Župana i Županijske skupštine) ili službenik kojeg on ovlasti, a konstituirajućoj sjednici Skupštine do izbora predsjednika predsjeda prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova.

Predsjednika i dva potpredsjednika bira Skupština iz reda svojih članova većinom glasova svih članova, s time da se u pravilu jedan potpredsjednik bira iz reda predstavničke većine, a drugi iz reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog. Skupština ima 19 stalnih radnih tijela – odbora.