Na temelju članka 3. stavka 2. Odluke o osnivanju Vijeća seniora Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 49/12 i 31/13), članka 28. točke 17. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13- pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijskes kupštine Primorsko-goranske županije (»Službenenovine« broj 26/09, 16/13 i 25/13- pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 18. sjednici od 24. lipnja 2015. godine donijela je ODLUKU o izboru članova Vijeća seniora Primorsko-goranske županije.