Europski projekti

Primorsko-goranska županija već je niz godina vrlo aktivna u području europskih integracija te u tom kontekstu provodi brojne aktivnosti s ciljem informiranja javnosti o pitanjima vezanima uz Europsku uniju putem elektronskih i pisanih medija a također i putem organiziranja stručnih seminara i radionica sa ciljem osposobljavanja za izradu kvalitetnih projektnih prijedloga.

U okviru programa “Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova EU” Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, predstavnici Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima su tijekom 2013. godine u svojstvu regionalnog koordinatora održali 25 besplatnih edukacija u 19 jedinica lokalne samouprave (Primorje, otoci, Gorski kotar) koje su obuhvatile sljedeće teme:
– Priprema projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova EU
– Javna nabava u kontekstu korištenja EU fondova
– Financijsko upravljanje i kontrola provedbe EU projekata
– Vještine upravljanja projektom
– Državne potpore i EU fondovi
– Izrada studija predizvedivosti/studija izvedivosti/analiza troškova i koristi
– EU fondovi za potrebe gospodarstva
– Programi EU
– Informiranje i komunikacija s javnosti u kontekstu korištenja EU fondova

Također, Primorsko-goranska županija sudjeluje u brojnim projektima koji se financiraju i sredstvima Europske unije, a u okviru raznih EU programa. Pored sudjelovanja u EU projektima, Primorsko-goranska županija surađuje s regijama iz inozemstva, kako u okviru bilateralne suradnje, tako i u okviru multilateralnih inicijativa kao što su euroregije (Jadransko-jonska euroregija, Euroregija Alpe-Jadran) i međunarodne organizacije (Skupština europskih regija, Konferencija perifernih pomorskih regija…).

Filter
tekst
Search
Djelokrug
Zahvaćanje zapisa...
1/1
1/1