Županijska skupština Primorsko- goranske županije na 11. sjednici održanoj dana 14. srpnja 2022. godine, donijela je Odluku o imenovanju članova Savjeta za zdravlje Primorsko-goranske županije:

U Savjet za zdravlje Primorsko-goranske županije imenovani su:
– prof.dr.sc. Goran Palčevski, dr.med., predstavnik Primorsko-goranske županije, za predsjednika,
– Silvia Hunjadi Korošec, mag.spec.oec., predstavnica Primorsko-goranske županije, za članicu,
– Karla Mušković, dr.med., predstavnica jedinica lokalne samouprave, za članicu,
– Josip Skender, dr.med., predstavnik jedinica lokalne samouprave, za člana,
– Jozefina Šuljić Plazibat, dr.med., predstavnica jedinica lokalne samouprave, za članicu,
– Ana Barišić, dr.med., predstavnica jedinica lokalne samouprave, za članicu,
– prof.dr.sc. Alen Ružić, dr.med., predstavnik poslodavaca u zdravstvu, za člana,
– Anastazija Ivančić, dipl.oecc. predstavnica poslodavaca u zdravstvu, za članicu,
– Senka Kajčić, dr.med.spec.hitne med., predstavnica poslodavaca u zdravstvu, za članicu,
– doc.dr.sc. Željko Linšak, dipl.sanit.ing., predstavnik poslodavaca u zdravstvu, za člana,
– izv.prof.dr.sc. Vesna Šendula Jengić, dr.med. predstavnica poslodavaca u zdravstvu za članicu,
– doc.dr.sc. Vladimir Mozetić, dr. med, predstavnik Doma zdravlja Primorsko-goranske županije,
– izv.prof.dr.sc. Goran Hauser, dr.med., predstavnik Medicinskog fakulteta u Rijeci, za člana,
– Dijana Ban, prvostupnica sestrinstva, predstavnica komora u zdravstvu, za članicu,
– izv.prof.dr.sc. Alen Protić, dr.med., predstavnik komora u zdravstvu, za člana,
– mr.sc. Darko Rački, dr.dent.med., predstavnik komora u zdravstvu, za člana,
– Zoran Adžić, dr.med., predstavnik komora u zdravstvu, za člana,
– Borislava Surina, predstavnica udruga za zaštitu prava pacijenata, za članicu,
– Irislav Šabulić, bacc.radiol.techn., predstavnik sindikata iz područja zdravstvene djelatnosti, za člana,
– Maša Smokrović, dipl. iur. predstavnica zdravstvenih ustanova na području Županije čiji su osnivači pravne ili fizičke osobe, za članicu
– doc.dr.sc. Nikola Ivaniš, dr.med., predstavnik zdravstvenih ustanova na području Županije čiji su osnivači pravne ili fizičke osobe, za člana,
– Avelino Baretić,dr.med., predstavnik Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Regionalnog ureda Rijeka, za člana
– prof.dr.sc. Viktor peršić, dr.med., predstavnica Klastera zdravstvenog turizma Kvarnera za člana.

Mandat predsjednika i članova Savjeta za zdravlje PGŽ traje četiri (4) godine.