Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 8. sjednici, održanoj dana ožujka 2014. godine donijela je Odluku o imenovanju članova Savjeta za zdravlje Primorsko-goranske županije te na 9. sjednici, održanoj 22. svibnja i 12. lipnja 2014. godine, donijela je Odluku o dopuni Odluke o imenovanju članova Savjeta za zdravlje Primorsko-goranske županije. U Savjet za zdravlje Primorsko-goranske županije imenovani su:
– prof.dr.sc. Romana Jerković, dr.med., predstavnica Primorsko-goranske županije, za predsjednicu,
– Vedrana Fržop, dr.med., predstavnica Primorsko-goranske županije, za članicu,
– Karla Mušković, dr.med., predstavnica jedinica lokalne samouprave, za članicu,
– prof. dr. sc. Josip Grgurić, dr.med., predstavnik jedinica lokalne samouprave, za člana,
– prim.mr.sc. Jagoda Dabo, dr.med., predstavnica jedinica lokalne samouprave, za članicu,
– prof.dr.sc. Herman Haller, dr.med., predstavnik poslodavaca u zdravstvu, za člana,
– prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med., predstavnik poslodavaca u zdravstvu, za člana,
– prof.dr.sc. Vladimir Mićović, dr.med., predstavnik poslodavaca u zdravstvu, za člana,
– Silvana Jager, mag.pharm., predstavnica poslodavaca u zdravstvu, za članicu,
– Boris Ritoša, dipl.oec., predstavnik Doma zdravlja Primorsko-goranske županije,
– prof.dr.sc. Sanja Balen, dr.med., predstavnica Medicinskog fakulteta u Rijeci, za članicu,
– Goran Bulatović, mag.med.biochem.spec., predstavnik komora u zdravstvu, za člana,
– dr. sc. Vladimir Mozetić, dr.med., predstavnik komora u zdravstvu, za člana,
– mr. sc. Darko Rački, dr.dent.med., predstavnik komora u zdravstvu, za člana,
– Lidija Gović-Golčić, dr.med.spec.obit.med., predstavnica strukovnih udruženja u zdravstvu, za članicu,
– Borislava Surina, predstavnica udruga za zaštitu prava pacijenata, za članicu,
– Radmila Čahut, viši fizioterapeut, predstavnica sindikata iz područja zdravstvene djelatnosti, za članicu,
– Maša Smokrović, dipl. iur. predstavnica zdravstvenih ustanova na području Županije čiji su osnivači pravne ili fizičke osobe, za članicu
– Prof.dr.sc.Branko Šestan, predstavnik poslodavaca u zdravstvu, za člana
– Ankica Šajbić-Šukunda, dr.med., predstavnica Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Regionalnog ureda Rijeka, za članicu

Mandat predsjednika i članova Savjeta za zdravlje PGŽ započinje 23.travnja 2014. godine i traje četiri (4) godine.