Utvrđivanje i evidentiranje granica pomorskog dobra

07.12.2019

Granica pomorskog dobra utvrđuje se Rješenjem Povjerenstva za granice Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo Ministarstva) u upravnom postupku temeljem odredbi Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (“Narodne novine” br. 158/03, 141/06, 38/09 i 123/11 – dalje u tekstu Zakon), Uredbe o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra (“Narodne novine” br. 8/04 i 82/05) i Pravilnika o evidentiranju i obilježavanju pomorskog dobra (“Narodne novine” br. 29/05).

Do stupanja na snagu Zakona, granice pomorskog dobra utvrđivane su Uredbom Vlade Republike Hrvatske sukladno Pomorskom zakoniku (“Narodne novine” broj 17/94, 74/94 i 43/96).

Izrada prijedloga granica pomorskog dobra i njezina provedba spada u izvanredno upravljanje pomorskim dobrom o čemu brigu vode jedinice područne (regionalne) samouprave.

Granice pomorskog dobra utvrđuju se temeljem Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom ili iznimno temeljem zahtjeva stranaka.

Podnošenje zahtjeva / određivanje temeljem Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom

Zahtjev za utvrđivanje granice pomorskog dobra podnosi se Županijskom povjerenstvu za granice pomorskog dobra (u daljnjem tekstu Povjerenstvo). Podnositelji zahtjeva za utvrđivanje granice pomorskog dobra mogu biti Vlada Republike Hrvatske, tijela državne uprave, tijela jedinice lokalne samouprave i fizičke i/ili pravne osobe.

Dokumentacija zahtjeva za utvrđivanje granice pomorskog dobra obvezno sadrži sljedeće:

– Kopiju katastarskog plana područja na kojem se traži određivanje granice
– Izvod iz posjedovnog lista
– Izvod iz važećih dokumenata prostornog uređenja – uvjerenje o stanju prostorno-planske dokumentacije
– Izvod iz zemljišnih knjiga
– Geodetski snimak područja ili digitalni ortofoto plan s uklopljenom kopijom katastarskog plana
– Dokaz o uplaćenoj naknadi za utvrđivanje granice pomorskog dobra u iznosu od 5.000,00 kuna – uplaćuje se u proračun Primorsko-goranske županije

Prijedlog granice pomorskog dobra

Nakon zaprimanja kompletnog zahtjeva Povjerenstvo izlazi na teren, utvrđuje činjenično stanje i na sastanku izrađuje prijedlog granice pomorskog dobra u skladu s propisanim kriterijima: najmanje 6 metara od crte srednjih viših visokih voda (SVVV) – kao zakonski minimum, “funkcionalni princip” – sva područja u vezi s korištenjem mora sukladno dokumentima prostornog uređenja, “maritimo linija” iz katastarskih planova, nasipi na morskoj obali, prirodne i umjetne prepreke.

Prijedlog granice sastoji se od tekstualnog opisa granice s obrazloženjem, grafičkog prikaza granice, te niza obveznih priloga.

Župan je uključen u proces izrade prijedloga ukoliko se predlaže granica pomorskog dobra uža od zakonskog minimuma (6 m od SVVV).

Rješenje o granici pomorskog dobra

Donosi ga Povjerenstvo za granice Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u upravnom postupku.

Vaši podaci
Ime
Prezime
E-mail adresa
Poruka
Prihvaćam Uvjete korištenja.