Na temelju članka 23. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19), članka 14. stavka 3. točke 1. i članka 16. stavka 1. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17 i 107/20), članka 28. točke 17. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13 – pročišćeni tekst i 4/21) Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 12. sjednici održanoj 22. i 29. rujna 2022. godine, donijela je Odluku o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji.

U Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji imenovani su:

• izv.prof.dr.sc., Iva Tuhtan Grgić, predsjednica, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci,
• prof.dr.sc. Dario Đerđa, zamjenik predsjednice, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
• prof.dr.sc. Dora Smolčić Jurdana, članica, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci
• Daria Perčić Petretić, dipl.iur., članica, Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije
• Vana Rodin Kružić, dipl.ing.arh., članica, Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije
• Branimir Galović, dipl.oec., član, Ministarstvo financija
• Nenad Bugarin, član, Lučka kapetanija Senj, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

Na temelju članka 16. stavak 12. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17) zadaci Povjerenstva su:

• suradnja s davateljem koncesije pri izradi studije opravdanosti davanja koncesije, odnosno analize davanja koncesije, pri pripremi utvrđivanja uvjeta za davanje koncesije određenih posebnim zakonom i izradi dokumentacije za nadmetanje te pri definiranju uvjeta sposobnosti i kriterija za odabir najpovoljnije ponude
• analiza koncesije za radove i koncesije za usluge radi utvrđivanja sadržava li koncesija i obilježja javno-privatnog partnerstva u skladu s člankom 26. ovoga Zakona pregled i ocjena pristiglih ponuda i/ili zahtjeva za sudjelovanje, u skladu s pravilima postupka davanja koncesije
• prije sklapanja ugovora o koncesiji, utvrđivanje prijedloga odluke o davanju koncesije, prijedloga odluke o izmjeni odluke o davanju koncesije, prijedloga odluke o poništenju postupka davanja koncesije, prijedloga odluke o izmjeni odluke o poništenju postupka davanja koncesije te obrazloženja tih prijedloga
• prije početka postupka davanja koncesije, obavještavanje nadležnog državnog odvjetništva o namjeri davanja koncesije čija djelatnost će se obavljati na nekretnini u vlasništvu Republike Hrvatske ili koncesije koja se odnosi na opće dobro ili drugo dobro za koje je zakonom određeno da je dobro od interesa za Republiku Hrvatsku, a nadležno državno odvjetništvo će na temelju svojih evidencija izvijestiti stručno povjerenstvo za koncesiju ako su u tijeku upravni ili sudski postupci ili ako postoje druge zapreke za pokretanje postupka davanja koncesije, u okviru nadležnosti državnog odvjetništva
• predlaganje vrste i vrijednosti pojedinog jamstva
• za koncesije iz područja javne infrastrukture procijenjene vrijednosti jednake ili veće od praga iz članka 4. stavka 4. ovoga Zakona provodi se analiza utjecaja davanja koncesije na javni dug Republike Hrvatske
• obavljanje svih ostalih radnji potrebnih za provedbu postupka davanja koncesije.

Način rada Povjerenstva propisuje se Poslovnikom o radu.

Članovi Povjerenstva imenuju se na mandat od 4 godine i mogu se ponovno imenovati. Mandat članovima Povjerenstva ističe 6. svibnja 2024. godine.

BLOK Privici: za uređivanje prebacite prikaz bloka u “edit” mod
Dokumenti
Akt