Dana 5. svibnja 2016. godine Županijska skupština Primorsko-goranske županije donijela je Odluku o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji (“Službene novine” broj 11/16, 7/17 i 26/17) u kojem je imenovano 7 članova Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji – dalje u tekstu: Stručno povjerenstvo.

Članovi Stručnog povjerenstva su:

– prof. dr. sc. Pavao Komadina, predsjednik
– Loris Rak, zamjenik predsjednika
– Danijel Imgrund, član
– Tanja Knežić, članica
– Ivo Šantić, član
– Marinko Dumanić, član
– Franjo Volarić, član

Zadaci Povjerenstva su:

• Suradnja s davateljem koncesije pri izradi studije opravdanosti davanja koncesije, odnosno analize davanja koncesije, pri pripremi utvrđivanja uvjeta za davanje koncesije određenih posebnim zakonom i izradi dokumentacije za nadmetanje te pri definiranju uvjeta sposobnosti i kriterija za odabir najpovoljnijeg ponuditelja,
• analiza koncesije za javne radove i koncesije za javne usluge radi utvrđivanja sadrži li koncesija i obilježja javno-privatnog partnerstva u skladu sa člankom 15. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/ 12),
• pregled i ocjena pristiglih ponuda i/ili zahtjeva za sudjelovanje, u skladu s pravilima postupka davanja koncesije,
• utvrđivanje prijedloga odluke o davanju koncesije ili prijedloga odluke o poništenju postupka davanja koncesije te obrazloženja tih prijedloga,
• obavještavanje nadležnog državnog odvjetništva o namjeri davanja koncesije čija djelatnost će se obavljati na nekretnini u vlasništvu Republike Hrvatske ili koncesije koja se odnosi na opće dobro ili drugo dobro za koje je zakonom određeno da je dobro od interesa za Republiku Hrvatsku prije početka postupka davanja koncesije,
• obavljanje svih ostalih radnji potrebnih za provedbu postupka davanja koncesije.

Članovi Povjerenstva imenuju se na mandat od 2 godine i mogu se ponovno imenovati.

BLOK Privici: za uređivanje prebacite prikaz bloka u “edit” mod
Dokumenti
Razno