Ustrojstvo
Uredba o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra (NN br. 8/04 i 82/05) uređuje kriterije i postupak utvrđivanja granice pomorskog dobra, odnosno granice lučkog područja, način izrade prijedloga, plan osiguranja sredstava, te sastav Županijskog povjerenstva za granice.

Za svaku obalnu Županiju župan osniva Županijsko povjerenstvo za granice, a pri Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture djeluje Povjerenstvo za granice Ministarstva koje osniva ministar.

Članovi Povjerenstva za granice pomorskog dobra u Primorsko-goranskoj županiji su:
– Nada Milošević, dipl.iur., predstavnica upravnog tijela nadležnog za poslove pomorstva – predsjednica
– Igor Lesica, dipl.ing., predstavnik upravnog tijela nadležnog za poslove pomorstva – zamjenik predsjednika
– Ines Tomadin, dipl.ing. , predstavnica upravnog tijela nadležnog za poslove prostornog planiranja i zaštite okoliša – član
– Slavica Petranović, dipl.ing., predstavnica Državne geodetske uprave – Područni ured za katastar – član
– Marino Jurdana, dipl.ing., predstavnik Lučke kapetanije – član
– Predstavnik Općinskog suda – promjenjivi član
– Predstavnik jedinice lokalne samouprave – promjenjivi član

Djelokrug rada
Povjerenstvo izrađuje prijedlog granice pomorskog dobra izvan lučkog područja, te luka otvorenih za javni promet županijskog i lokalnog značaja, kao i luka posebne namjene.

Povjerenstvo izrađuje prijedlog granice temeljem izvatka iz Godišnjeg plana upravljanja pomorskog dobra ili iznimno putem zahtjeva. Po izlasku na teren, te kasnije na sastancima Povjerenstva izrađuje se prijedlog granice pomorskog dobra, i upućuje na donošenje Povjerenstvu Ministarstva koje o tome donosi Rješenje.

Povjerenstvo pri izradi prijedloga ima propisane kriterije kojih se je dužno pridržavati i koji su razvrstani na sljedeći način:

– najmanje 6 metara od crte srednjih viših visokih voda (SVVV) – kao zakonski minimum
– “funkcionalni princip” – sva područja u svezi s korištenjem mora sukladno dokumentima prostornog uređenja
– “maritimo linija” iz katastarskih planova
– nasipi na morskoj obali
– prirodne i umjetne prepreke

Župan je uključen u proces izrade prijedloga ukoliko se predlaže granica pomorskog dobra uža od zakonskog minimuma, odnosno manje od 6 metara od crte srednjih viših visokih voda (SVVV).

Prijedlog granice sastoji se od tekstualnog opisa granice s obrazloženjem, grafičkog prikaza granice, te niza obveznih priloga.

Izvješća
Sukladno odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i Uredbe o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra Župan je dužan donijeti Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom za narednu godinu do 1. prosinca tekuće godine.

Predmetni plan, sukladno Uredbi, treba sadržavati i Izvješće o realizaciji godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom za tekuću godinu te da ga se putem nadležnog upravnog tijela treba dostaviti Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture najkasnije do 15. prosinca tekuće godine.