Dokumenti

Zakoni

 1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak i 123/17)
 2. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 127/17)
 3. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 4/18)
 4. Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10)
 5. Uredba o klasifikaciji radnim mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 74/10 i 125/14)
 6. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09)
 7. Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ broj 7/09)
 8. Zakon o upravnim sporovima ('Narodne novine' broj 20/10, 143/12, 152/14 i 29/17)
 9. Zakon o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12 i 121/16)
 10. Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“ 24/11, 61/11, 27/13, 48/13-pročišćeni tekst, 2/14-odluka USRH, 96/16 i 70/17)
 11. Zakon o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ broj 26/11, 12/12, 126/12, 48/13–pročišćeni tekst i 57/15)
 12. Zakon o pravu na pristup informacijama ('Narodne novine' broj 25/13 i 85/15)
 13. Opća uredba o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ) )
 14. Zakon o provedbi Opće Uredbe o zaštiti podataka(„Narodne novine“ broj 42/18)

 

Strateški dokumenti

 1. Odluka o donošenju Prostornog plana Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 32/13, 7/17-ispravak)
 2. Odluka o izradi I. izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 28/16)
 3. Razvojna strategija Primorsko-goranske županije za 2016.-2020. ("Službene novine" broj 34/15)
 4. Deklaracija o opstojnosti Gorskog kotara ("Službene novine" broj 8/14)
 5. Deklaracija o gospodarenju otpadom ("Službene novine" broj 36/14)
 6. Strategija razvoja zdravstvene industrije Primorsko-goranske županije za 2013.-2020. (ŽS 7.02.2013.)
 7. Strateški plan razvoja turizma Kvarnera sa strateškim i operativnim marketing planom 2016. - 2020. godine ("Službene novine" broj 28/16) i cjelokupni tekst
 8. Strategija zaštite okoliša Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 31/05),
 9. Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama u Primorsko-goranskoj županiji za razdoblje 2014. – 2017. godine ("Službene novine" broj 17/14)
 10. Regionalni program uređenja i upravljanja morskim plažama na području Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 21/15)
 11. Strategija razvoja sporta Primorsko-goranske županije za razdoblje 2016.-2020. ("Službene novine" broj 18/16)
 12. Akcijski plan energetske učinkovitosti Primorsko-goranske županije za period 2017.-2019. godine ("Službene novine" broj 28/16)
 13. Plan za zdravlje i socijalno blagostanje Primorsko-goranske županije za razdoblje 2015.-2018. godine ("Službene novine" broj 5/15)
 14. Program provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017.-2020. ("Službene novine" broj 34/16)
 15. Strategija razvoja tehničke kulture Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017. – 2020. („Službene novine“ broj 7/17)
 16. Socijalni plan Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017. – 2020. („Službene novine“ broj 7/17)
 17. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Primorsko-goranske županije od 2017. – 2020. godine (ŽS, 27.7.2017.)
 18. Strateški plan Primorsko-goranske županije za realizaciju projekta Županija-prijatelj djece za razdoblje od 2018. do 2020.g. (ŽS, 16.4.2018.)
 19. Strategija upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu PGŽ za razdoblje 2018. do 2022.g. (Ž, 18.6.2018.)

Proračun

 1. Proračun Primorsko-goranske županije za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu ("Službene novine" broj 34/17 i 39/17-ispravak i 15/18)
 2. Odluka o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu ("Službene novine" broj 34/17 i 15/18)
 3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu („Službene novine“ broj 31/18
 4. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu ("Službene novine" broj 15/18 ) 
 5. Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2018. godinu („Službene novine“ broj 31/18)  
 6. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Godišnji obračun Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2017. godinu("Službene novine" broj 15/18)
 7. Odluka o raspodjeli rezultata Primorsko-goranske županije za 2017. godinu ("Službene novine" broj 15/18)

 

Županijska skupština - temeljni akti

 1. Statut Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 23/09, 9/13, 25/13- pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 - pročišćen tekst)
 2. Poslovnik Županijske skupštine Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 26/09, 16/13, 25/13-pročišćeni tekst)
 3. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije, ("Službene novine" broj 25/13, 31/13, 48/13, 14/14 - pročišćeni tekst, 32/15)
 4. Odluka o ustrojstvu Ureda unutarnje revizije Primorsko-goranske županije, ("Službene novine" broj 1/11, 30/12, 36/13)
 5. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije za 2018. godinu ("Službene novine" broj 39/17)
 6. Odluka o naknadama članova Županijske skupštine i članova stalnih radnih tijela Županijske skupštine Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 26/17, 5/18)
 7. Odluka o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina u Primorsko-goranskoj županiji, ("Službene novine" broj 12/07)
 8. Odluka o javnim priznanjima Primorsko-goranske županije, ("Službene novine" broj 36/14)
 9. Odluka o utvrđivanju mjerila za uporabu grba i zastave Primorsko-goranske županije, ("Službene novine" broj 9/10 i 30/16)
 10. Odluka o tekstu, napjevu i uporabi svečane pjesme Primorsko-goranske županije ('Službene novine' broj 10/11)
 11. Odluka o određivanju broja osoba kojima se osigurava istodoban neposredan uvid u rad Županijske skupštine Primorsko-goranske županije ('Službene novine' broj 9/15)
 12. Odluka o porezima Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 33/01, 34/16)

 

Županijska skupština - akti

 1. Odluka o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 49/12, 37/15, 4/16-pročišćeni tekst)
 2. Odluka o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 49/12)
 3. Odluka o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Primorsko-goransku županiju ("Službene novine" broj 14/11, 9/1528/1630/17 i 34/17-pročišćeni tekst i 15/18)
 4. Odluka o zaštiti izvorišta vode za piće u slivu izvora u Gradu Rijeci i slivu izvora u Bakarskom zaljevu ("Službene novine" broj 35/12, 31/13 i 39/14)
 5. Odluka o zaštiti izvorišta na području Gorskog kotara ("Službene novine" broj 8/14)
 6. Odluka o zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće na otoku Krku ("Službene novine" broj 17/07)
 7. Odluka o zaštiti izvorišta na području Liburnije i zaleđa ("Službene novine" broj 39/14)
 8. Odluka o zaštiti izvorišta na crikveničko-vinodolskom području ("Službene novine" broj 30/16) 
 9. Odluka o zaštiti izvorišta na otoku Rabu ("Službene novine" broj 32/15)
 10. Odluka o zaštiti izvorišta Zdiška, zagorska Mrežnica, Vrelo i Krakar ("Službene novine" broj 19/18)
 11. Odluka o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Rijeka ("Službene novine" broj 16/13)
 12. Odluka o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Liburnijske rivijere ("Službene novine" broj 15/16)
 13. Odluka o načinu provedbe javnog natječaja za davanje u zakup zajedničkih lovišta na području Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 28/10, 9/14 i 17/15)
 14. Odluka o davanju u zakup zajedničkog otvorenog lovišta broj VIII/130 "Tramuntana" ("Službene novine" broj 19/14)
 15. Odluka o davanju u zakup zajedničkog otvorenog lovišta VIII/129 "Dubračina" ("Službene novine" broj 25/16)
 16. Odluka o davanju u zakup zajedničkog otvorenog lovišta VIII/102 "Rab" ("Službene novine" broj 25/16)
 17. Odluka o produljenju ugovora o zakupu zajedničkih otvorenih lovišta na području Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 34/16)
 18. Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od djelovanja katastrofa i velikih nesreća na području Primorsko-goranske županije (21.05.2015. ŽS)
 19. Vanjski plan zaštite i spašavanja u slučaju velike nesreće koja uključuje opasne tvari, pogon tvrtki JANAF d.d.- Terminal Omišalj i DINA- Petrokemija d.d. Omišalj (21.05.2015. ŽS)
 20. Vanjski plan zaštite i spašavanja u slučaju velike nesreće koja uključuje opasne tvari, pogon tvrtki HEP Proizvodnja d.o.o. Rijeka i INA Industrija nafte d.d.- Rafinerija nafte Rijeka (21.05.2015. ŽS)
 21. Pravilnik o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge ("Službene novine" broj 34/15)
 22. Pravilnik o kriterijima za odabir programa javnih potreba u području kulture Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 30/16 i 34/17)
 23. Odluka o utvrđivanju županijske linije u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu na relaciji Crikvenica - Šilo ("Službene novine" broj 11/16 i 30/16)
 24. Odluka o utvrđivanju međužupanijske linije u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu na relaciji Rab - Lun ("Službene novine" broj 11/16 i 30/16 i 26/17)
 25. Odluka o prihvaćanju sporazuma o podršci i partnerstvu na provedbi projekta "Primorsko-goranska županija - prijatelj djece" ("Službene novine" broj 28/16)
 26. Odluka o pristupanju Primorsko-goranske županije Europskoj povelji o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini ("Službene novine" broj 30/16)
 27. Odluka o utvrđivanju Plana mreže dječjih vrtića na području Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 12/18)
 28. Odluka o određivanju morskih plaža na području Primorsko-goranske županije na kojima će se provoditi praćenje kakvoće mora za kupanje u 2018. godini ("Službene novine" broj 12/18) 
 29. Odluka o imenovanju mrtvozornika na području Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 5/18)

 

Županijska skupština –  radna tijela

 1. Odluka o osnivanju Županijskog savjeta mladih ("Službene novine" broj 22/14)
 2. Odluka o izboru članova Savjeta mladih PGŽ ("Službene novine" broj 37/15)
 3. Odluka o osnivanju Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova, ("Službene novine" broj 17/07, 31/13)
 4. Odluka o imenovanju članova/ica Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova, ("Službene novine" broj 21/15, 19/18)
 5. Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji ("Službene novine" broj 11/16, 7/17 i 26/17)
 6. Odluka o imenovanju Povjerenstva za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesiji u Primorsko-goranskoj županiji („Službene novine“ broj 5/17 i 26/17)
 7. Odluka o osnivanju Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u Primorsko-goranskoj županiji ("Službene novine" broj 20/05, 35/07, 11/16)
 8. Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u Primorsko-goranskoj županiji ("Službene novine" broj 11/16)
 9. Odluka o osnivanju Kulturnog vijeća Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 2/05, 26/09)
 10. Odluka o imenovanju članova Kulturnog vijeća Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 7/17)
 11. Odluka o osnivanju Savjeta za zdravlje Primorsko-goranske županije, ("Službene novine" broj 48/09, 44/11, 8/14, 14/14 - pročišćeni tekst, 37/15, 12/18)
 12. Odluka o imenovanju članova Savjeta za zdravlje Primorsko-goranske („Službene novine“ broj 22/18)
 13. Odluka o osnivanju Savjeta za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 26/12 i 15/16)
 14. Odluka o imenovanju članova Savjeta za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 25/16 i 34/17)
 15. Odluka o osnivanju Vijeća seniora Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 49/12, 31/13)
 16. Odluka o izboru članova Vijeća seniora Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 34/17)
 17. a) Odluka o ustrojavanju Službeničkog suda u Primorsko-goranskoj županiji ("Službene novine" broj 47/8)
  b) Odluka o imenovanju predsjednika i članova Službeničkog suda u Primorsko-goranskoj županiji („Službene novine“ broj 5/17) 
 18. Odluka o osnivanju Antikorupcijskog povjerenstva na području Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 15/16)
 19. Odluka o izboru predsjednika i članova Antikorupcijskog povjerenstva na području Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 34/17)
  a) Odluka o razrješenju članice Antikorupcijskog povjerenstva na području Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 8/18)
  b) Odluka o izboru člana Antikorupcijskog povjerenstva na području Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 8/18)
  c) Odluka o izboru članice Antikorupcijskog povjerenstva na  području Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 19/18 )
 20. Odluka o imenovanju Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 5/17) 
 21. Odluka o osnivanju Stručne komisije za izradu prijedloga odluka o ustanovljenju i izmjeni granica zajedničkih lovišta u Primorsko-goranskoj županiji ("Službene novine" broj 19/14)  
 22. Odluka o imenovanju Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Primorsko-goranske ("Službene novine" broj 22/14) 

 

Župan - temeljni akti

 1. Poslovnik o radu Župana Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 23/14, 16/15, 3/16, 19/16- pročišćeni tekst)
 2. Deklaracija o prihvaćanju CRT načela moralne javne vlasti (Ž, 6.08.2012.)
 3. Etički kodeks službenika i namještenika Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 18/12)
 4. Politika kvalitete

 

Župan - akti

 1. Odluka o radnom vremenu i uredovnom vremenu upravnih tijela Primorsko-goranske županije (19.03.2012., 23.09.2013., 1.10.2013.-pročišćeni tekst)
 2. Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja Prostornog plana Primorsko-goranske županije na okoliš (28.03.2011.)
 3. Pravilnik vizualnog identiteta Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 10/16)
 4. Odluka o visini naknade za koncesiju za obavljanje javne zdravstvene službe u PGŽ (Ž, 1.06.2015.)
 5. Odluka o početku postupka vrednovanja Razvojne strategije Primorsko-goranske županije 2016.-2020. (Ž, 29.2.2016.)
 6. Smjernice za izradu procjena rizika od velikih nesreća za područje Primorsko-goranske županije (Ž, 6.2.2017.)
 7. Odluka o uvjetima, kriterijima i postupku za uzimanje i davanje u zakup i privremeno korištenje prostora i opreme u školskim ustanovama kojima je osnivač Primorsko-goranska županije (Ž, 11. 9. 2017.)
 8. Pravilnik o kriterijima za dodjelu županijskih stipendija studentima deficitarnih zanimanja („Službene novine“ broj 32/14 )
 9. Pravilnik o općim uvjetima dodjele donacija, subvencija i pomoći iz Proračuna PGŽ („Službene novine“ broj 14/13 i 6/14)
 10. Odluka o dodjeli zahvalnica i priznanja (Službene novine“ broj 6/04 i Odluka o izmjenama od 14.12.2009. )
 11. Pravilnik o dodjeli Županijske nagrade povodom Svjetskog dana učitelja (Ž, 2.11.2015. )
 12. Pravilnik o kriterijima za dodjelu potpore županijskim sportskim savezima za rad s mlađim uzrastima (Ž, 10.7.2017.)
 13. Pravilnik o zaštiti osobnih podataka Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 29/18)
 14. Pravilnik o utvrđivanju općih načela za savjetovanje s javnošću u postupcima donošenja akata od strane tijela Primorsko-goranske županije (Ž, 24.9.2018.)

 

Župan – radna tijela

 1. Odluka o imenovanju članova Županijskog operativnog centra Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 28/15)
 2. Odluka o imenovanju Županijskog savjeta za sigurnost prometa na cestama Primorsko-goranske županije (23.10.2017.)
 3. Odluka o osnivanju Povjerenstva za granice pomorskog dobra Primorsko-goranskoj županiji, (Ž, 12.12.2011., 12.3.2012., 21.10.2013., 13.10.2014., 21.12.2015.)
 4. Odluka o imenovanju Tima za kvalitetu (Ž, 21.10.2013., 7.4.2014., 29.3.2016. 7.5.2018. 1.10.2018)
 5. Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za izradu vanjskih planova zaštite i spašavanja u slučaju velike nesreće koja uključuje opasne tvari na području Primorsko–goranske županije (02.12.2013.)
 6. Odluka o imenovanju Županijskog tima za provođenje Plana za zdravlje i socijalno blagostanje Primorsko-goranske županije za razdoblje 2015-2018. godine (Ž, 9.02.2015.)
 7. Odluka o imenovanju Povjerenstva za suzbijanje ovisnosti na području Primorsko-goranske županije ('Službene novine' broj 11/03, 30/05, 35/08, 42/10, 45/12, 51/13, 22/15, 22/16, 5/18)
 8. Odluka o osnivanju Procjeniteljskog povjerenstva za procjenu vrijednosti nekretnina Primorsko-goranske županije (Ž, 26.10.2015.)
  a) Odluka o razrješenju i imenovanju člana Procjeniteljskog povjerenstva za procjenu vrijednosti nekretnina Primorsko-goranske Županije (20.2.2017.)
 9. Odluka o osnivanju i imenovanju članova i zamjenika članova Partnerskog vijeća Primorsko-goranske županije (Ž, 29.2.2016.)
  a) Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju članova i zamjenika članova Partnerskog vijeća Primorsko-goranske županije (6.11.2017.)
  b) Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju članova i zamjenika članova Partnerskog vijeća Primorsko-goranske županije (12.2.2018.)
 10. Odluka o osnivanju i imenovanju članova upravljačke skupine za provedbu vrednovanja Razvojne strategije Primorsko-goranske županije 2016.-2020. (Ž, 29.2.2016.)
 11. Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 14/1629/17 i 38/17).
 12. Odluka o imenovanju Koordinacijskog odbora Primorsko-goranske županije za provedbu projekta Županija – prijatelj djece (Ž, 17.9.2018.)
 13. Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za praćenje Akcijskog plana za uključivanje Roma u Primorsko-goranskoj županiji 2018.-2019. (Ž, 26.3.2018.)

 

Izvještaji – izvješća

 1. Izvještaj o radu Župana PGŽ za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2017. godine (ŽS, 17.5.2018.)
 2. Izvještaj o radu Župana Primorsko-goranske županije za razdoblje od 1. siječnja 2017. do 30. lipnja 2017. godine (ŽS, 21.9.2017.)
 3. Izvještaj o radu upravnih tijela Primorsko-goranske županije za razdoblje siječanj – prosinac 2017. godine (Ž, 12.3.2018.)
 4. Izvješće o ugovorima o koncesiji na pomorskom dobru i radu koncesionara za 2017.g. (ŽS, 14.06.2018.)
 5. Izvješće o broju izdanih koncesija, prikupljenim sredstvima i načinu trošenje sredstava za upravljanje pomorskim dobrom na području PGŽ u 2017.g. (Ž, 26.6.2018.)
 6. Izvješće o ugovorima o koncesiji za distribuciju plina na postojećim distribucijskim sustavima za 2017.g. (Ž,28.5.2018.)
 7. Izvješće o ugovorima o koncesiji za obavljanje javne zdravstvene službe u PGŽ za 2017. godinu  (Ž, 28.5.2018.)
 8. Izvješće o provedbi Programa javno-zdravstvenih mjera zaštite zdravlja od štetnih čimbenika okoliša u 2017.g (ŽS, 14.6.2018.)
 9. Izvještaj o radu turističkih ambulanti u organizaciji Doma zdravlja PGŽ i pojačanih službi Hitne medicinske pomoć Zavoda za hitnu medicinu PGŽ u turističkoj sezoni 2017. godine (Ž, 19.2.2018.)
 10. Izvješće o aktivnostima Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekta (ŽS, 26.1.2017.)
 11. Izvješće o stanju sustava civilne zaštite na području Primorsko-goranske županije za 2016. godinu (ŽS, 23.3.2017.)
 12. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske na području Primorsko- goranske županije za 2017. godinu  („Službene novine“ broj 17/18)

 

Financijski izvještaji ustanova - trgovačkih društava

 1. Izvješće o poslovanju Javne ustanove "Priroda" u 2017. godini (Ž, 5.3.2018.)
 2. Izvješće o ostvarenju Financijskog plana i Programa rada Javne ustanove "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije" za 2017.g. (Ž, 5.3.2018.)  
 3. Izvješće o radu Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije za 2016. godinu (ŽS, 27.7.2017.)
 4. Izvještaj o financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova u vlasništvu Primorsko-goranske županije za 2017. godinu (Ž, 28.5.2018.)
 5. Izvještaj o financijskom poslovanju domova socijalne skrbi kojih je osnivač Primorsko-goranska županija u 2017. godini (Ž, 28.5.2018.)
 6. a) Izvješće o programskim aktivnostima i financijskom poslovanju za 2017. godinu Pomorskog i povijesnog muzeja Rijeka
  b) Izvješće o programskim aktivnostima i financijskom poslovanju za 2017. godinu Prirodoslovnog muzeja Rijeka
  c) Izvješće o programskim aktivnostima i financijskom poslovanju za 2017. godinu Ustanove "Ivan Matetić Ronjgov"
 7. a) Izvještaj o financijskom poslovanju osnovnih škola za 2017. godinu kojih je osnivač Primorsko-goranska županija, (Ž, 28.5.2018.) 
  b) Izvještaj o financijskom poslovanju srednjih škola za 2017. godinu kojima je osnivač Primorsko-goranska županija, (Ž, 28.5.2018.)
  c) Izvještaj o financijskom poslovanju učeničkih domova za 2017. godinu kojima je osnivač Primorsko-goranska županija, (Ž, 28.5.2018.)
 8. Financijski izvještaji i izvještaji o izvršenju godišnjih programa rada i razvoja županijskih lučkih uprava za 2017. godinu (Ž, 28.5.2018.)
 9. Izvješće o radu Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2017. godinu (ŽS, 17.5.2017.)
 10. Izvješće o ostvarenju Godišnjeg plana rada ustanove "Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora" za 2017. godinu (Ž, 9.4.2018.)

 

Planovi

 1. Plan prijma u službu u upravna tijela Primorsko-goranske županije za 2018. godinu ("Službene novine" broj 3/18, 21/18, 33/18)
 2. Plan rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije za 2018. godinu (Ž, 15.01.2018.)
 3. Plan upravljanja pomorskim dobrom Primorsko-goranske županije za 2018. godinu ("Službene novine“ broj 35/17)
 4. Srednjoročni plan davanja koncesija na pomorskom dobru na području Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017. – 2019., ("Službene novine" broj 25/16)
 5. Plan davanja koncesija na pomorskom dobru na području Primorsko-goranske županije za 2018. godinu ("Službene novine" broj 30/17)
 6. a) Plan davanja koncesija za obavljanje djelatnosti primarne zdravstvene zaštite u razdoblju 2016.-2018. godine (Ž, 28.09.2015.)
  b) Plan davanja koncesija za obavljanje djelatnosti primarne zdravstvene zaštite u 2018. godini (Ž, 4.12.2017.)
 7. Plan navodnjavanja Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 43/06)
 8. Plan zdravstvene zaštite Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 14/14)
 9. Plan zaštite i spašavanja Primorsko-goranske županije (21.05.2015. ŽS)
 10. Plan intervencije kod iznenadnih onečišćenja mora u Primorsko-goranskoj županiji, ("Službene novine" broj 26/09, 42/12)
 11. Plan zaštite od požara na području Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 42/13)
 12. Plan upravljanja nekretninama Primorsko-goranske županije za 2018. godinu (Ž, 19.3.2018.)
 13. a)Godišnji plan raspisivanja natječaja u 2018. godini za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Ž, 4.12.2017.)
  b)Izmjena godišnjeg plana raspisivanja natječaja u 2018.g. za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro kojeg provode udruge (Ž.9.7.2018.)
 14. Plan savjetovanja tijela Primorsko-goranske županije s javnošću u 2018. godini ("Službene novine" broj 39/17, 15/18)
 15. Plan vrednovanja Razvojne strategije Primorsko-goranske županije 2016.-2020. (Ž, 29.2.2016.)
 16. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Primorsko-goranske županije za 2018. godinu ("Službene novine" broj 8/18)
 17. Akcijski plan suzbijanja zlouporabe droga u Primorsko-goranskoj županiji za razdoblje 2016.-2017. godine (Ž, 18.7.2016.)
 18. Godišnji plan energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije PGŽ za 2017. godinu (Ž, 19.12.2016.) 
 19. a) Plan dodjele državnih potpora i potpora male vrijednosti Primorsko-goranske županije za 2018. godinu (Ž, 26.2.2018.)
  b) Izmjene Plana dodjele državnih potpora i potpora male vrijednosti PGŽ za 2018.g. (Ž, 2.7.2018.)
 20. Plan nastupa Primorsko-goranske županije na sajmovima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu u 2018. g. (18.12.2017.)
 21. Plan upisa učenika u I. razred srednje škole za šk.god. 2018./2019. kojima je Primorsko-goranska županija osnivač (Ž, 5.3.2018.)
 22. Plan prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravna tijela Primorsko-goranske županije za 2018. godinu (Ž, 9.4.2018.)
 23. Plan operativne provedbe posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Primorsko-goransku županiju u 2018. godini (Ž, 7.5.2018.)
 24. Akcijski plan za uključivanje Roma u Primorsko-goranskoj županiji 2018.-2019. („Službene novine“ broj 22/18)

 

Planovi rada ustanova - trgovačkih društava

 1. Plan programskih aktivnosti s financijskim planom i planom nabave za 2018. godinu:
  a) Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka
  b) Prirodoslovnog muzeja Rijeka
  c) Ustanove "Ivan Matetić Ronjgov"
 2. a) Financijski plan JU Priroda za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. (Ž, 18.12.2017.)
  b) Godišnji program zaštite, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja u PGŽ u 2018. godini (Ž, 18.12.2017.)
 3. Financijski plan i Program rada JU Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020 godinu (Ž, 11.12.2017.)
 4. Plan rada i financijski plan za 2018.g. s projekcijama za 2019. i 2020.g. TD REA Kvarner, Regionalne energetske agencije PGŽ d.o.o. (Ž, 5.03.2018.)
 5. Plan rada i financijski plan Ustanove „Regionalne energetske agencija Kvarner“ za 2018.g. s projekcijama za 2019. i 2020.g (Ž, 5.03.2018.)
 6. Financijski plan i plan rada trgovačkog društva "Ekoplus" d.o.o. za 2017. godinu (Ž 9.1.2017.)
 7. Financijski planovi i godišnji programi rada i razvoja luka otvorenih za javni promet za 2018.g (Ž, 12.2.2018.)
 8. a) Financijski plan Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu (ŽS, 23.11.2017.)
  b) Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu („Službene novine“ broj 34/17))
  c)Odluka o davanju prethodne suglasnosti na I. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. g. („Službene novine“ broj 22/18)
 9. Godišnji plan rada i godišnji financijski plan ustanove Jadranski edukativno-istraživački centar za iznenadna onečišćenja mora za 2018. godinu s projekcijom za 2019. i 2020. godinu (Ž, 26.02.2018.)
 10. Financijski plan i plan rada JU „Regionalna razvojna agencija PGŽ za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu (Ž, 26.3.2018.)

 

Programi

 1. Program javnih potreba u kulturi Primorsko-goranske Županije za 2018. godinu ("Službene novine" broj 5/18)
 2. Program javnih potreba u području tehničke kulture Primorsko-goranske županije za 2018. godinu ("Službene novine" broj 5/18)
 3. Program praćenja stanja okoliša u odnosu na provedbu Prostornog plana Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 36/13)
 4. Program održavanja sportskih objekata u Gorskom kotaru od posebnog interesa za Primorsko-goransku županiju u 2018. godini (Ž, 22.1.2018)

 

Popis dobitnika javnih priznanja Primorsko-goranske županije

 1. Popis dobitnika priznanja - zahvalnica župana Primorsko-goranske županije
 2. Popis dobitnika županijskih nagrada Primorsko-goranske županije

 

Popis tijela Primorsko-goranske županije u mandatnim razdobljima

 1. Popis tijela Primorsko-goranske županije u mandatnim razdobljima

 

Nabava/javna nabava

 1. Plan nabave Primorsko-goranske županije za 2018. godinu (Ž, 15.1.2018.)
 2. I. izmjene i dopune Plana nabave Primorsko-goranske županije za 2018. godinu (Ž, 12.3.2018.)
  II. Izmjene i dopune Plana nabave PGŽ za 2018.g. (Ž, 5.6.2018.)
 3. Plan nabave Primorsko-goranske županije za 2017. godinu
  I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu
  II. Izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu
  III. Izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu
  IV. Izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu
  V. Izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu
 4. Plan nabave Primorsko-goranske županije za 2016. godinu (Ž, 18.1.2016.)
  I. izmjene i dopune Plana nabave PGŽ za 2016. godinu (Ž, 25.04.2016)
  II. Izmjene i dopune Plana nabave PGŽ za 2016. godinu (Ž, 20.06.2016.)
  III. Izmjene i dopune Plana nabave PGŽ za 2016. godinu (Ž, 17.10.2016.)
  IV. Izmjene i dopune Plana nabave PGŽ za 2016. godinu (Ž, 12.12.2016.)
 5. Registar ugovora jednostavnih nabava za 2017.
 6. Registar ugovora bagatelnih nabava za 2016.
 7. Popis preostalih sklopljenih ugovora Primorsko-goranske županije u razdoblju I-VI.2017. godine
 8. Popis preostalih sklopljenih ugovora Primorsko-goranske županije za 2016. godinu
 9. Registar ugovora javne nabave
 10. Registar bagatelne nabave 2015.
 11. Popis preostalih sklopljenih ugovora 2015.
 12. Registar bagatelne nabave 2014.
 13. Popis preostalih sklopljenih ugovora 2014.

 

Donacije i sponzorstva

 1. Donacije i sponzorstva Primorsko-goranske županije u razdoblju I-VI.2018. godine
 2. Popis preostalih sklopljenih ugovora Primorsko-goranske županije u razdoblju I-VI.2018. godine
 3. Donacije i sponzorstva PGŽ za 2017. godinu
 4. Pregled preostalih sklopljenih ugovora PGŽ u 2017.godini
 5. Donacije i sponzorstva Primorsko-goranske županije za 2016. godinu
 6. Donacije i sponzorstva Primorsko-goranske županije za 2015. godinu
 7. Donacije i sponzorstva Primorsko-goranske županije za 2014. godinu
 8. Donacije i sponzorstva Primorsko-goranske županije za 2013. godinu
 9. Evidencija ugovora za 2013. godinu

 

Arhiva dokumenata

ispiši stranicu ispiši stranicu