Dokumenti

Zakoni

 1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak i 123/17)
 2. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 127/17)
 3. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 4/18)
 4. Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10)
 5. Uredba o klasifikaciji radnim mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 74/10 i 125/14)
 6. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09)
 7. Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ broj 7/09)
 8. Zakon o upravnim sporovima ('Narodne novine' broj 20/10, 143/12, 152/14 i 29/17)
 9. Zakon o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12 i 121/16)
 10. Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“ 24/11, 61/11, 27/13, 48/13-pročišćeni tekst, 2/14-odluka USRH, 96/16 i 70/17)
 11. Zakon o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ broj 26/11, 12/12, 126/12, 48/13–pročišćeni tekst i 57/15)
 12. Zakon o pravu na pristup informacijama ('Narodne novine' broj 25/13 i 85/15)
 13. Opća uredba o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ) )
 14. Zakon o provedbi Opće Uredbe o zaštiti podataka(„Narodne novine“ broj 42/18)

 

Strateški dokumenti

 1. Odluka o donošenju Prostornog plana Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 32/13, 7/17-ispravak, 41/18, 4/19 - pročišćeni tekst odredbi za provođenje PPPGŽ)
 2. Odluka o izradi I. izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 28/16)
 3. Razvojna strategija Primorsko-goranske županije za 2016.-2020. ("Službene novine" broj 34/15)
 4. Deklaracija o opstojnosti Gorskog kotara ("Službene novine" broj 8/14)
 5. Deklaracija o gospodarenju otpadom ("Službene novine" broj 36/14)
 6. Strategija razvoja zdravstvene industrije Primorsko-goranske županije za 2013.-2020. (ŽS 7.02.2013.)
 7. Strateški plan razvoja turizma Kvarnera sa strateškim i operativnim marketing planom 2016. - 2020. godine ("Službene novine" broj 28/16) i cjelokupni tekst
 8. Strategija zaštite okoliša Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 31/05),
 9. Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama u Primorsko-goranskoj županiji za razdoblje 2014. – 2017. godine ("Službene novine" broj 17/14)
 10. Regionalni program uređenja i upravljanja morskim plažama na području Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 21/15)
 11. Strategija razvoja sporta Primorsko-goranske županije za razdoblje 2016.-2020. ("Službene novine" broj 18/16)
 12. Akcijski plan energetske učinkovitosti Primorsko-goranske županije za period 2017.-2019. godine ("Službene novine" broj 28/16)
 13. Plan za zdravlje i socijalno blagostanje Primorsko-goranske županije za razdoblje 2015.-2018. godine ("Službene novine" broj 5/15)
 14. Program provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017.-2020. ("Službene novine" broj 34/16)
 15. Strategija razvoja tehničke kulture Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017. – 2020. („Službene novine“ broj 7/17)
 16. Socijalni plan Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017. – 2020. („Službene novine“ broj 7/17)
 17. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Primorsko-goranske županije od 2017. – 2020. godine (ŽS, 27.7.2017.)
 18. Strateški plan Primorsko-goranske županije za realizaciju projekta Županija-prijatelj djece za razdoblje od 2018. do 2020.g. (ŽS, 16.4.2018.)
 19. Strategija upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu PGŽ za razdoblje 2018. do 2022.g. (Ž, 18.6.2018.)
 20. Akcijski plan suzbijanja korupcije na području Primorsko-goranske županije za razdoblje 2019.-2020. godine ("Službene novine“ broj 36/18)
 21. Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran ("Službene novine“ broj 38/18)
 22. Akcijski plan za uključivanje Roma u Primorsko-goranskoj županiji 2018.-2019. („Službene novine“ broj 22/18)

Proračun

 1. Proračun Primorsko-goranske županije za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu  ("Službene novine" broj 41/18 i 14/19 )
 2. Odluka o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu("Službene novine" broj 41/18 i 14/19)
 3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu („Službene novine“ broj 14/19
 4. Odluka o raspodjeli rezultata Primorsko-goranske županije za 2018. godinu ("Službene novine" broj 14/19 )

 

Županijska skupština - temeljni akti

 1. Statut Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 23/09, 9/13, 25/13- pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 - pročišćen tekst)
 2. Poslovnik Županijske skupštine Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 26/09, 16/13, 25/13-pročišćeni tekst)
 3. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije, ("Službene novine" broj 25/13, 31/13, 48/13, 14/14 - pročišćeni tekst, 32/15 i 36/18, 4/19 - pročišćeni tekst)
 4. Odluka o ustrojstvu Ureda unutarnje revizije Primorsko-goranske županije, ("Službene novine" broj 1/11, 30/12, 36/13)
 5. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije za 2019. godinu ("Službene novine" broj 43/18)
 6. Odluka o naknadama članova Županijske skupštine i članova stalnih radnih tijela Županijske skupštine Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 26/17, 5/18)
 7. Odluka o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina u Primorsko-goranskoj županiji, ("Službene novine" broj 12/07)
 8. Odluka o javnim priznanjima Primorsko-goranske županije, ("Službene novine" broj 36/14)
 9. Odluka o utvrđivanju mjerila za uporabu grba i zastave Primorsko-goranske županije, ("Službene novine" broj 9/10 i 30/16)
 10. Odluka o tekstu, napjevu i uporabi svečane pjesme Primorsko-goranske županije ('Službene novine' broj 10/11)
 11. Odluka o određivanju broja osoba kojima se osigurava istodoban neposredan uvid u rad Županijske skupštine Primorsko-goranske županije ('Službene novine' broj 9/15)
 12. Odluka o porezima Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 33/01, 34/16)
 13. Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Primorsko-goranskoj županiji ("Službene novine" broj 4/19)

 

Županijska skupština - akti

 1. Odluka o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 49/12, 37/15, 4/16-pročišćeni tekst)
 2. Odluka o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 49/12 i 19/19)
 3. Odluka o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Primorsko-goransku županiju ("Službene novine" broj 14/11, 9/1528/1630/17 i 34/17-pročišćeni tekst i 15/18)
 4. Odluka o zaštiti izvorišta vode za piće u slivu izvora u Gradu Rijeci i slivu izvora u Bakarskom zaljevu ("Službene novine" broj 35/12, 31/13 i 39/14)
 5. Odluka o zaštiti izvorišta na području Gorskog kotara ("Službene novine" broj 8/14)
 6. Odluka o zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće na otoku Krku ("Službene novine" broj 17/07)
 7. Odluka o zaštiti izvorišta na području Liburnije i zaleđa ("Službene novine" broj 39/14)
 8. Odluka o zaštiti izvorišta na crikveničko-vinodolskom području ("Službene novine" broj 30/16) 
 9. Odluka o zaštiti izvorišta na otoku Rabu ("Službene novine" broj 32/15)
 10. Odluka o zaštiti izvorišta Zdiška, zagorska Mrežnica, Vrelo i Krakar ("Službene novine" broj 19/18)
 11. Odluka o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Rijeka ("Službene novine" broj 16/13)
 12. Odluka o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Liburnijske rivijere ("Službene novine" broj 15/16)
 13. Odluka o načinu provedbe javnog natječaja za davanje u zakup zajedničkih lovišta na području Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 28/10, 9/14 i 17/15)
 14. Odluka o davanju u zakup zajedničkog otvorenog lovišta broj VIII/130 "Tramuntana" ("Službene novine" broj 19/14)
 15. Odluka o davanju u zakup zajedničkog otvorenog lovišta VIII/129 "Dubračina" ("Službene novine" broj 25/16)
 16. Odluka o davanju u zakup zajedničkog otvorenog lovišta VIII/102 "Rab" ("Službene novine" broj 25/16)
 17. Odluka o produljenju ugovora o zakupu zajedničkih otvorenih lovišta na području Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 34/16)
 18. Odluka o produljenju ugovora o zakupu zajedničkog otvorenog lovišta broj VIII/104-„Veli Lošinj“ ("Službene novine" broj 43/18)
 19. Pravilnik o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge ("Službene novine" broj 34/15)
 20. Pravilnik o kriterijima za odabir programa javnih potreba u području kulture Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 30/16 i 34/17)
 21. Odluka o utvrđivanju županijske linije u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu na relaciji Crikvenica - Šilo ("Službene novine" broj 11/16 i 30/16)
 22. Odluka o utvrđivanju međužupanijske linije u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu na relaciji Rab - Lun ("Službene novine" broj 11/16 i 30/16 i 26/17)
 23. Odluka utvrđivanju županijske linije u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu na relaciji Baška-Lopar-Baška ("Službene novine" broj 43/18)
 24. Odluka o prihvaćanju sporazuma o podršci i partnerstvu na provedbi projekta "Primorsko-goranska županija - prijatelj djece" ("Službene novine" broj 28/16)
 25. Odluka o pristupanju Primorsko-goranske županije Europskoj povelji o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini ("Službene novine" broj 30/16)
 26. Odluka o utvrđivanju Plana mreže dječjih vrtića na području Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 12/18)
 27. Odluka o određivanju morskih plaža na području Primorsko-goranske županije na kojima će se provoditi praćenje kakvoće mora za kupanje u 2019. godini ("Službene novine" broj 8/19) 
 28. Odluka o imenovanju mrtvozornika na području Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 5/18)
 29. Odluka o osnivanju Fonda solidarnosti za djecu i mlade Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 36/18 i 8/19 i 14/19)
 30. Zaključak i Odluka o prihvaćanju usklađene Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 36/18)
 31. Zaključak i Odluka o prihvaćanju usklađenog Plana zaštite od požara Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 36/18)
 32. Odluka o prestanku važenja Odluke o mjerama poticanja lovozakupnika glede uklanjanja medvjeda, čaglja, divlje svinje i jelena lopatara na otocima Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 43/18)
 33. Odluke o visini turističke pristojbe za 2020. godinu za gradove i općine s područja Primorsko-goranske županije ( Odluke će biti objavljene u Službenim novinama broj 22. od 13. rujna 2019. godine)
 34. Odluka o kriterijima za određivanje zakupnine za poslovni prostor zdravstvenih ustanova („Službene novine“ broj 19/19 )

 

Županijska skupština –  radna tijela

 1. Odluka o osnivanju Županijskog savjeta mladih ("Službene novine" broj 22/14)
 2. Odluka o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Primorsko-goranske županije  ("Službene novine" broj 43/18)
 3. Odluka o osnivanju Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova, ("Službene novine" broj 17/07, 31/13)
 4. Odluka o imenovanju članova/ica Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova, ("Službene novine" 14/19)
 5. Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji ("Službene novine" broj 11/16, 7/17 i 26/17 i 4/19)
 6. Odluka o imenovanju Povjerenstva za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesiji u Primorsko-goranskoj županiji („Službene novine“ broj 5/17 i 26/17)
 7. Odluka o osnivanju Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u Primorsko-goranskoj županiji ("Službene novine" broj 20/05, 35/07, 11/16)
 8. Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u Primorsko-goranskoj županiji ("Službene novine" broj 11/16)
 9. Odluka o osnivanju Kulturnog vijeća Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 2/05, 26/09)
 10. Odluka o imenovanju članova Kulturnog vijeća Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 7/17)
 11. Odluka o osnivanju Savjeta za zdravlje Primorsko-goranske županije, ("Službene novine" broj 48/09, 44/11, 8/14, 14/14 - pročišćeni tekst, 37/15, 12/18)
 12. Odluka o imenovanju članova Savjeta za zdravlje Primorsko-goranske („Službene novine“ broj 22/18, 41/18)
 13. Odluka o osnivanju Savjeta za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 26/12i 15/16)
 14. Odluka o imenovanju članova Savjeta za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 25/16, 34/17i 19/19)
 15. Odluka o osnivanju Vijeća seniora Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 49/12, 31/13)
 16. Odluka o izboru članova Vijeća seniora Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 34/17 i 14/19)
 17. a) Odluka o ustrojavanju Službeničkog suda u Primorsko-goranskoj županiji ("Službene novine" broj 47/8)
  b) Odluka o imenovanju predsjednika i članova Službeničkog suda u Primorsko-goranskoj županiji („Službene novine“ broj 5/17) 
 18. Odluka o osnivanju Antikorupcijskog povjerenstva na području Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 15/16)
 19. Odluka o izboru predsjednika i članova Antikorupcijskog povjerenstva na području Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 34/17)
  a) Odluka o razrješenju članice Antikorupcijskog povjerenstva na području Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 8/18)
  b) Odluka o izboru člana Antikorupcijskog povjerenstva na području Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 8/18)
  c) Odluka o izboru članice Antikorupcijskog povjerenstva na  području Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 19/18 )
 20. Odluka o imenovanju Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 5/17) 
 21. Odluka o osnivanju Stručne komisije za izradu prijedloga odluka o ustanovljenju i izmjeni granica zajedničkih lovišta u Primorsko-goranskoj županiji ("Službene novine" broj 19/14)  
 22. Odluka o imenovanju Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Primorsko-goranske ("Službene novine" broj 14/19
 23. Odluka o imenovanju predsjednice Etičkog povjerenstva Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 14/19
 24. Odluka o imenovanju članova Etičkog povjerenstva Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 14/19

 

Župan - temeljni akti

 1. Poslovnik o radu Župana Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 23/14, 16/15, 3/16, 19/16- pročišćeni tekst)
 2. Deklaracija o prihvaćanju CRT načela moralne javne vlasti (Ž, 6.08.2012.)
 3. Etički kodeks službenika i namještenika Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 18/12)
 4. Politika kvalitete

 

Župan - akti

 1. Odluka o radnom vremenu i uredovnom vremenu upravnih tijela Primorsko-goranske županije (19.03.2012., 23.09.2013., 1.10.2013.-pročišćeni tekst)
 2. Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja Prostornog plana Primorsko-goranske županije na okoliš (28.03.2011.)
 3. Pravilnik vizualnog identiteta Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 10/16)
 4. Odluka o visini naknade za koncesiju za obavljanje javne zdravstvene službe u PGŽ (Ž, 1.06.2015.)
 5. Odluka o početku postupka vrednovanja Razvojne strategije Primorsko-goranske županije 2016.-2020. (Ž, 29.2.2016.)
 6. Smjernice za izradu procjena rizika od velikih nesreća za područje Primorsko-goranske županije (Ž, 6.2.2017.)
 7. Odluka o uvjetima, kriterijima i postupku za uzimanje i davanje u zakup i privremeno korištenje prostora i opreme u školskim ustanovama kojima je osnivač Primorsko-goranska županije (Ž, 11. 9. 2017.)
 8. Pravilnik o kriterijima za dodjelu županijskih stipendija studentima deficitarnih zanimanja („Službene novine“ broj 32/14 )
 9. Pravilnik o općim uvjetima dodjele donacija, subvencija i pomoći iz Proračuna PGŽ („Službene novine“ broj 14/13 i 6/14)
 10. Odluka o dodjeli zahvalnica i priznanja (Službene novine“ broj 6/04 i Odluka o izmjenama od 14.12.2009. )
 11. Pravilnik o dodjeli Županijske nagrade povodom Svjetskog dana učitelja (Ž, 2.11.2015. )
 12. Pravilnik o kriterijima za dodjelu potpore županijskim sportskim savezima za rad s mlađim uzrastima (Ž, 10.7.2017.)
 13. Pravilnik o zaštiti osobnih podataka Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 29/18)
 14. Pravilnik o utvrđivanju općih načela za savjetovanje s javnošću u postupcima donošenja akata od strane tijela Primorsko-goranske županije (Ž, 24.9.2018.)

 

Župan – radna tijela

 1. Odluka o imenovanju članova Županijskog operativnog centra Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 28/15 i 4/19)
 2. Odluka o imenovanju Županijskog savjeta za sigurnost prometa na cestama Primorsko-goranske županije (23.10.2017.)
 3. Odluka o osnivanju Povjerenstva za granice pomorskog dobra Primorsko-goranskoj županiji, (Ž, 12.12.2011., 12.3.2012., 21.10.2013., 13.10.2014., 21.12.2015.)
 4. Odluka o imenovanju Tima za kvalitetu (Ž, 21.10.2013., 7.4.2014., 29.3.2016. 7.5.2018. 1.10.2018)
 5. Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za izradu vanjskih planova zaštite i spašavanja u slučaju velike nesreće koja uključuje opasne tvari na području Primorsko–goranske županije (02.12.2013.)
 6. Odluka o imenovanju Županijskog tima za provođenje Plana za zdravlje i socijalno blagostanje Primorsko-goranske županije za razdoblje 2015-2018. godine (Ž, 9.02.2015.)
 7. Odluka o imenovanju Povjerenstva za suzbijanje ovisnosti na području Primorsko-goranske županije ('Službene novine' broj 11/03, 30/05, 35/08, 42/10, 45/12, 51/13, 22/15, 22/16, 5/18)
 8. Odluka o imenovanju Procjeniteljskog povjerenstva za procjenu vrijednosti nekretnina Primorsko-goranske županije (Ž, 21.10.2019.)
 9. Odluka o osnivanju i imenovanju članova i zamjenika članova Partnerskog vijeća Primorsko-goranske županije (Ž, 29.2.2016.)
  a) Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju članova i zamjenika članova Partnerskog vijeća Primorsko-goranske županije (6.11.2017.)
  b) Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju članova i zamjenika članova Partnerskog vijeća Primorsko-goranske županije (12.2.2018.)
 10. Odluka o osnivanju i imenovanju članova upravljačke skupine za provedbu vrednovanja Razvojne strategije Primorsko-goranske županije 2016.-2020. (Ž, 29.2.2016.)
 11. Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 14/1629/17 i 38/17).
 12. Odluka o imenovanju Koordinacijskog odbora Primorsko-goranske županije za provedbu projekta Županija – prijatelj djece (Ž, 17.9.2018.)
 13. Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za praćenje Akcijskog plana za uključivanje Roma u Primorsko-goranskoj županiji 2018.-2019. (Ž, 26.3.2018.)
 14. Odluka o osnivanju i imenovanju Koordinacijske radne skupine za zaštitu životinja PGŽ (Ž, 26.11.2018.)

 

Izvještaji – izvješća

 1. 1. Izvještaj o radu Župana Primorsko-goranske županije za razdoblje od 1. srpnja 2018. do 31. prosinca 2018. godine(ŽS, 30.5.2019.)
 2. Izvještaj o radu upravnih tijela Primorsko-goranske županije za razdoblje siječanj – prosinac 2018. (ŽS, 18.3.2019.)
 3. Izvješće o broju izdanih koncesija, prikupljenim sredstvima i načinu trošenje sredstava za upravljanje pomorskim dobrom na području PGŽ u 2018.g. (Ž, 8.4.2019.)
 4. Izvješće o ugovorima o koncesiji za distribuciju plina na postojećim distribucijskim sustavima za 2018.g (Ž,6.5.2019.)
 5. Izvješće o ugovorima o koncesiji za obavljanje javne zdravstvene službe u PGŽ za 2018. godinu  (Ž, 13.5.2018.)
 6. Izvješće o provedbi Programa javno-zdravstvenih mjera zaštite zdravlja od štetnih čimbenika okoliša u 2017.g (ŽS, 14.6.2018.)
 7. Izvještaj o radu turističkih ambulanti u organizaciji Doma zdravlja PGŽ i pojačanih službi Hitne medicinske pomoć Zavoda za hitnu medicinu PGŽ u turističkoj sezoni 2017. godine (Ž, 19.2.2018.)
 8. Izvješće o aktivnostima Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekta (ŽS, 26.1.2017.)
 9. Izvješće o stanju sustava civilne zaštite na području Primorsko-goranske županije za 2018. godinu (ŽS, 28.3.2019.)
 10. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske na području Primorsko- goranske županije za 2018. godinu  („Službene novine“ broj 13/19)
 11. Izvješće o stanju u prostoru Primorsko- goranske za razdoblje 2013.-2016. godine („Službene novine“ broj 4/19)
 12. Izvješće o ugovorima o koncesiji i radu koncesionara za 2018. godinu (ŽS, 30.5.2019.)

 

Financijski izvještaji ustanova - trgovačkih društava

 1. Izvješće o poslovanju Javne ustanove "Priroda" u 2018. godini (Ž, 4.3.2019.)
 2. Izvješće o poslovanju Javne ustanove "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije" u 2018. godini (Ž, 4.3.2019.)  
 3. Izvješće o radu Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije za 2018. godinu (ŽS, 30.5.2019.)
 4. Izvještaj o financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova u vlasništvu Primorsko-goranske županije za 2018. godinu (Ž,1.4.2019.)
 5. Izvještaj o financijskom poslovanju domova socijalne skrbi kojih je osnivač Primorsko-goranska županija u 2018. godini (Ž, 1.4.2019.)
 6. a) Izvješće o programskim aktivnostima i financijskom poslovanju za 2018. godinu Pomorskog i povijesnog muzeja Rijeka  (Ž, 25.3.2018.)
  b) Izvješće o programskim aktivnostima i financijskom poslovanju za 2018. godinu Prirodoslovnog muzeja Rijeka (Ž, 25.3.2018.)
  c) Izvješće o programskim aktivnostima i financijskom poslovanju za 2018. godinu Ustanove "Ivan Matetić Ronjgov" (Ž, 25.3.2018.)
 7. a) Izvještaj o financijskom poslovanju osnovnih škola za 2018. godinu kojih je osnivač Primorsko-goranska županija, (Ž, 1.4.2019.) 
  b) Izvještaj o financijskom poslovanju srednjih škola za 2018. godinu kojima je osnivač Primorsko-goranska županija, (Ž, 1.4.2019.)
  c) Izvještaj o financijskom poslovanju učeničkih domova za 2018. godinu kojima je osnivač Primorsko-goranska županija, (Ž, 1.4.2019.)
 8. Financijski izvještaji i izvještaji o izvršenju godišnjih programa rada i razvoja županijskih lučkih uprava za 2018. godinu (Ž, 6.5.2018.)
 9. Izvješće o radu Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2018. godinu (ŽS, 30.5.2019., "Službene novine" broj 14/19)
 10. Izvješće o ostvarenju Godišnjeg plana rada ustanove "Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora" za 2018. godinu (Ž, 29.4.2018.)
 11. Izvješće o poslovanju ustanove „Regionalna energetska agencija Kvarner“ u 2018. godini (Ž, 25.2.2019.)
 12. Izvješće o poslovanju Javne ustanove „Regionalna razvojna agencija PGŽ“ u 2018. godini (Ž, 25.3.2019.)

 

Planovi

 1. Plan prijma u službu u upravna tijela Primorsko-goranske županije za 2019. godinu ("Službene novine" broj 17/19,)
 2. Plan rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije za 2019. godinu (Ž, 14.01.2019.)
  a) Plan o dopuni plana rada upravnih tijela Primorsko-Goranske županije za 2019.g. (Ž, 8.7.2019.)
 3. Plan upravljanja pomorskim dobrom Primorsko-goranske županije za 2019. godinu ("Službene novine“ broj 37/18)
 4. Srednjoročni plan davanja koncesija na pomorskom dobru na području Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017. – 2019., ("Službene novine" broj 25/16)
 5. Plan davanja koncesija na pomorskom dobru na području Primorsko-goranske županije za 2019. godinu ("Službene novine" broj 36/18)
 6. a) Plan davanja koncesija za obavljanje djelatnosti primarne zdravstvene zaštite u razdoblju 2016.-2018. godine (Ž, 28.09.2015.)
  b) Plan davanja koncesija za obavljanje djelatnosti primarne zdravstvene zaštite u 2018. godini (Ž, 4.12.2017.)
 7. Plan navodnjavanja Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 43/06)
 8. Plan zdravstvene zaštite Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 14/14)
 9. Plan intervencije kod iznenadnih onečišćenja mora u Primorsko-goranskoj županiji, ("Službene novine" broj 26/09, 42/12)
 10. Plan upravljanja nekretninama Primorsko-goranske županije za 2019.g (Ž, 25.3.2019.)
 11. Godišnji plan raspisivanja natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije na području PGŽ u 2019. godini (Ž, 17.12.2018.)
  a) Izmjene i dopune Godišnjeg plana raspisivanja natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije na području PGŽ u 2019. godini (Ž, 1.7.2019.)
 12. Plan savjetovanja tijela Primorsko-goranske županije s javnošću u 2019. godini ("Službene novine" broj 41/18, 8/19 i 19/19)
 13. Plan vrednovanja Razvojne strategije Primorsko-goranske županije 2016.-2020. (Ž, 29.2.2016.)
 14. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Primorsko-goranske županije za 2019. godinu ("Službene novine" broj 8/19)
 15. Akcijski plan suzbijanja zlouporabe droga u Primorsko-goranskoj županiji za razdoblje 2016.-2017. godine (Ž, 18.7.2016.)
 16. Godišnji plan energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije PGŽ za 2017. godinu (Ž, 19.12.2016.) 
 17. Plan nastupa Primorsko-goranske županije na sajmovima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu u 2019. g. (14.1.2019.)
 18. Plan upisa učenika u I. razred srednje škole za šk.god. 2018./2019. kojima je Primorsko-goranska županija osnivač (Ž, 5.3.2018.)
 19. Plan prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravna tijela Primorsko-goranske županije za 2018. godinu (Ž, 9.4.2018.)
 20. Plan operativne provedbe posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Primorsko-goransku županiju u 2019. godini (Ž, 27.5.2019.)
 21. Plan dodjele državnih potpora i potpora male vrijednosti Primorsko-goranske županije za 2019. godinu (Ž, 11.3.2019.)
  a) Izmjene Plana dodjele državnih potpora i potpora male vrijednosti Primorsko-goranske županije za 2019. godinu (Ž, 8.7.2019.)
 22. Plan uobičajenih mjera za sprečavanje šteta od divljači na području Primorsko-goranske županije za lovnu godinu 2019./2020. („Službene novine“ broj 9/19)
 23. Vanjski plan zaštite i spašavanja Primorsko-goranske županije za područje postrojenja Rafinerija nafte Rijeka operatera INA Industrija nafte d.d. i područje postrojenja Termoelektrana Rijeka operatera HEP Proizvodnja d.o.o. (Ž, 13.05.2019.)
 24. Procjena rizika od velikih nesreća na području PGŽ (ŽS, 15.11.2018)
 25. Vanjski plan zaštite i spašavanja Primorsko-goranske županije za područje postrojenja Terminal Omišalj, operatera JANAF d.d. (Ž, 2.09.2019.)
 26. Plan djelovanja civilne zaštite Primorsko-goranske županije (Ž, 4.11.2019.)

 

Planovi rada ustanova - trgovačkih društava

 1. Plan programskih aktivnosti s financijskim planom ustanova u kulturi za 2019. godinu (Ž, 25.3.2019.) :
  a) Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka
  b) Prirodoslovnog muzeja Rijeka
  c) Ustanove "Ivan Matetić Ronjgov"
 2. a) Financijski plan JU Priroda za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. (Ž, 14.1.2019.)
  b) Godišnji program zaštite, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja u PGŽ u 2019. godini (Ž, 14.1.2019.)
 3. Financijski plan i Program rada JU Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021 godinu (Ž, 17.12.2018.)
 4. Plan rada i financijski plan za 2019.g. s projekcijama za 2020. i 2021.g. TD REA Kvarner, Regionalne energetske agencije PGŽ d.o.o. (Ž, 25.03.2019.)
 5. Plan rada i financijski plan Ustanove „Regionalne energetske agencija Kvarner“ za 2018.g. s projekcijama za 2019. i 2020.g (Ž, 5.03.2018.)
 6. Financijski plan i plan rada trgovačkog društva "Ekoplus" d.o.o. za 2017. godinu (Ž 9.1.2017.)
 7. Financijski planovi i godišnji programi rada i razvoja luka otvorenih za javni promet za 2018.g (Ž, 12.2.2018.)
 8. a) Financijski plan Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu (ŽS, 29.11.2018.)
  b) Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
  („Službene novine“ broj 38/18)
  c) Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu („Službene novine“ broj 14/19)
 9. Godišnji plan rada i godišnji financijski plan ustanove Jadranski edukativno-istraživački centar za iznenadna onečišćenja mora za 2018. godinu s projekcijom za 2019. i 2020. godinu (Ž, 26.02.2018.)
 10. Financijski plan i plan rada JU „Regionalna razvojna agencija PGŽ“ za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu (Ž, 17.12.2018.)

 

Programi

 1. Program javnih potreba u kulturi Primorsko-goranske Županije za 2019. godinu ("Službene novine" broj 8/19)
 2. Program javnih potreba u području tehničke kulture Primorsko-goranske županije za 2019. godinu ("Službene novine" broj 14/19)
 3. Program praćenja stanja okoliša u odnosu na provedbu Prostornog plana Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 36/13)
 4. Program održavanja sportskih objekata u Gorskom kotaru od posebnog interesa za Primorsko-goransku županiju u 2019. godini ( Ž, 14.1.2019.)
  a) Izmjene Programa održavanja sportskih objekata u Gorskom kotaru od posebnog interesa za Primorsko-goransku županiju(Ž, 1.7.2019.)
 5. Program kontrole populacije napuštenih pasa u Primorsko-goranskoj županiji (Ž, 1.7.2019.)

 

Popis dobitnika javnih priznanja Primorsko-goranske županije

 1. Popis dobitnika priznanja - zahvalnica župana Primorsko-goranske županije
 2. Popis dobitnika županijskih nagrada Primorsko-goranske županije

 

Popis tijela Primorsko-goranske županije u mandatnim razdobljima

 1. Popis tijela Primorsko-goranske županije u mandatnim razdobljima

 

Nabava/javna nabava

 1. Plan nabave Primorsko-goranske županije za 2019. godinu (Ž, 17.12.2018.)
  I. Izmjene i dopune Plana nabave Primorsko-goranske županije za 2019. godinu (Ž, 25.3.2019.)
  II. Izmjene i dopune Plana nabave Primorsko-goranske županije za 2019. godinu (Ž, 10.6.2019.)
 2. III. Izmjene i dopune Plana nabave PGŽ za 2019.g. (Ž, 11.11.2019.)
 3. Plan nabave Primorsko-goranske županije za 2018. godinu (Ž, 15.1.2018.)
  I. izmjene i dopune Plana nabave Primorsko-goranske županije za 2018. godinu (Ž, 12.3.2018.)
  II. Izmjene i dopune Plana nabave PGŽ za 2018.g. (Ž, 5.6.2018.)
  III. Izmjene i dopune Plana nabave PGŽ za 2018.g. (Ž, 15.10.2018.)
  IV. Izmjene i dopune Plana nabave PGŽ za 2018.g. (Ž, 3.12.2018.)


 4. Plan nabave Primorsko-goranske županije za 2017. godinu
  I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu
  II. Izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu
  III. Izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu
  IV. Izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu
  V. Izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu
 5. Plan nabave Primorsko-goranske županije za 2016. godinu (Ž, 18.1.2016.)
  I. izmjene i dopune Plana nabave PGŽ za 2016. godinu (Ž, 25.04.2016)
  II. Izmjene i dopune Plana nabave PGŽ za 2016. godinu (Ž, 20.06.2016.)
  III. Izmjene i dopune Plana nabave PGŽ za 2016. godinu (Ž, 17.10.2016.)
  IV. Izmjene i dopune Plana nabave PGŽ za 2016. godinu (Ž, 12.12.2016.)
 6. Registar ugovora jednostavnih nabava za 2017.
 7. Registar ugovora bagatelnih nabava za 2016.
 8. Popis preostalih sklopljenih ugovora Primorsko-goranske županije u razdoblju I-VI.2017. godine
 9. Popis preostalih sklopljenih ugovora Primorsko-goranske županije za 2016. godinu
 10. Registar ugovora javne nabave
 11. Registar bagatelne nabave 2015.
 12. Popis preostalih sklopljenih ugovora 2015.
 13. Registar bagatelne nabave 2014.
 14. Popis preostalih sklopljenih ugovora 2014.

 

Pravilnici i odluke o kriterijima i mjerilima

 1. Pravilnik o općim uvjetima dodjele donacija, subvencija i pomoći iz Proračuna PGŽ („Službene novine“ broj 14/13 i 6/14)
 2. Pravilnik o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge ("Službene novine" broj 34/15)
 3. Pravilnik o uvjetima i kriterijima za sufinanciranje programa-projekata neprofitnih organizacija iz Proračuna PGŽ, Razdjel 1. Ured Županije (Ž, 1.7.2013., 13.10.2014.)
 4. Pravilnik o kriterijima za odabir programa potreba udruga nacionalnih manjina koji će se financirati iz Proračuna PGŽ (Ž, 1.7.2013., 13.10.2014.)
 5. Pravilnik o kriterijima za financiranje i odabir programa-projekata iz područja zaštite okoliša (Ž, 8.9.2014., 10.12.2018.)
 6. Pravilnik o kriterijima za financiranje i odabir programa-projekata iz područja zaštite okoliša (Ž, 25.11.2013., 8.9.2014.,8.12.2014.)
 7. Pravilnik o kriterijima za odabir najpovoljnije ponude u postupku davanja koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe (Ž, 30.7.2012.)
 8. Pravilnik o (su)financiranju izvannastavnih odgojno-obrazovnih programa/projekata i aktivnosti ustanova školstva (Školski kurikulum)(Ž,11.2.2019.)
 9. Odluka o utvrđivanju mjerila za osiguranje sredstva za zadovoljenje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe u Primorsko-goranskoj županiji („Službene novine“ broj 10/11)
 10. Pravilnik o kriterijima za dodjelu županijskih stipendija studentima deficitarnih zanimanja (Ž, 13.10.2014., 12.11.2018.)
 11. Pravilnik o dodjeli županijske nagrade povodom Svjetskog dana učitelja (Ž, 2.11.2015.)
 12. Odluka o uvjetima, kriterijima i postupku za uzimanje i davanje u zakup i privremeno korištenje prostora i opreme u školskim ustanovama kojima je osnivač Primorsko-goranska županija (Ž, 11.9.2017.)
 13. Odluka o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 49/12, 37/15, 4/16-pročišćeni tekst)
 14. Odluka o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 49/12)
 15. Pravilnik o uvjetima i kriterijima za pomoć u održavanju pomorskog dobra (Ž, 22.4.2014., 15.9.2014.)
 16. Pravilnik o uvjetima i kriterijima za raspodjelu sredstava radi gradnje i održavanja lučke podgradnje (Ž, 24.3.2014., 15.9.2014., 22.01.2018.)
 17. Pravilnik o uvjetima i kriterijima za dodjelu potpora za pružanje usluga županijskog linijskog javnog cestovnog prijevoza putnika i pomoći u održavanju javnih i nerazvrstanih cesta (Ž, 23.6.2014., 15.9.2014.)
 18. Pravilnik o uvjetima dodjele donacija, subvencija i pomoći za provedbu proračunskih projekata i aktivnosti iz programa Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj (Ž, 10.2.2014., 20.2.2017.)
 19. Pravilnik o uvjetima odabira i financiranja programa i projekata iz područja socijalne skrbi i samozapošljavanja mladih (Ž, 25.11.2013., 16.6.2014.)
 20. Pravilnik o uvjetima i kriterijima za sufinanciranje izrade dokumentacije iz Proračuna Primorsko-goranske županije (Ž, 30.1.2017.)
 21. Pravilnik o uvjetima i kriterijima za sufinanciranje programa-projekata ravnomjernog razvitka iz Proračuna Primorsko-goranske županije (Ž, 30.1.2017.)
 22. Pravilnik o kriterijima za odabir programa javnih potreba u području kulture Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 30/16 i 34/17)
 23. Pravilnik o kriterijima i mjerilima za vrednovanje programa javnih potreba Primorsko-goranske županije iz djelatnosti sporta ("Službene novine" broj 49/12)
 24. Pravilnik o nagrađivanju kvalitete u sportu i vrhunskih sportskih dostignuća (Ž, 31.5.2010., 8.12.2014.)
 25. Pravilnik o kriterijima za odabir programa javnih potreba u području tehničke kulture (Ž, 21.3.2016.)
 26. Pravilnik o kriterijima za dodjelu potpore županijskim sportskim savezima za rad s mlađim uzrastima (Ž, 10.7.2017.)
 27. Pravilnik o nagrađivanju kvalitete kulturnog stvaralaštva (Ž, 25.1.2010.)
 28. Odluka o provedbi mjera ruralnog razvoja u poljoprivredi Primorsko-goranske županije od 2017. – 2020. godine (Ž, 27.3.2017.)
 29. Pravilnik o uvjetima i kriterijima za sufinanciranje projekata temeljem Fonda za Gorski kotar iz Proračuna Primorsko-goranske županije (Ž, 1.7.2019.)

 

Donacije i sponzorstva

 1. Donacije i sponzorstva Primorsko-goranske županije u razdoblju I-VI.2019. godine
 2. Popis preostalih sklopljenih ugovora Primorsko-goranske županije u razdoblju I-VI.2019. godine
 3. Donacije i sponzorstva Primorsko-goranske županije za 2018. godinu
 4. Popis preostalih sklopljenih ugovora Primorsko-goranske županije u 2018. godini
 5. Donacije i sponzorstva PGŽ za 2017. godinu
 6. Pregled preostalih sklopljenih ugovora PGŽ u 2017.godini
 7. Donacije i sponzorstva Primorsko-goranske županije za 2016. godinu
 8. Donacije i sponzorstva Primorsko-goranske županije za 2015. godinu
 9. Donacije i sponzorstva Primorsko-goranske županije za 2014. godinu
 10. Donacije i sponzorstva Primorsko-goranske županije za 2013. godinu
 11. Evidencija ugovora za 2013. godinu
 12.  

  Arhiva dokumenata

ispiši stranicu ispiši stranicu