Izvješća

Sjednice ŽOC-a sazivaju se najmanje dva puta godišnje, a po potrebi i više puta. Na sjednicama se raspravlja o raznim temama iz područja zaštite mora, o kojima se kasnije podnose izvješća. Primjerice:

  • moguće mjere zaštite Jadrana od onečišćenja 
  • planiranje organiziranja izvođenja raznih vježbi intervencije 
  •  ocjena stanja operativnih priprema i pripravnosti subjekata iz Plana intervencija za provođenje mjera u slučaju iznenadnog onečišćenja mora
  • pojava onečišćenja mora i njegova sanacija
  • zahtjevi prema Županu za podmirenja nastalih troškova, ukoliko takvi nastanu, na sanaciji onečišćenja mora subjektima koji su angažirani od strane ŽOC-a
  • razmatranje i usvajanje prijedloga edukacije članova Stožera i njihova provedba.
ispiši stranicu ispiši stranicu