Javni poziv za dodjelu potpora temeljem Programa dodjele potpora male vrijednosti poduzetnicima Primorsko-goranske županije u 2024. godini za mjeru 8.: “Poticanje razvoja turističkog poduzetničkog potencijala Gorskog kotara”

27.06.2024

Predmet ovog javnog poziva je dodjela potpora male vrijednosti poduzetnicima sa svrhom realizacije ciljeva Programa dodjele potpora male vrijednosti poduzetnicima Primorsko-goranske županije u 2024. godini putem mjere 8.: „Poticanje razvoja turističkog poduzetničkog potencijala Gorskog kotara“.

Prihvatljivi korisnici potpora su mikro i mali subjekti malog gospodarstva, 100% u privatnom vlasništvu koji imaju sjedište na području Gorskog kotara (d.o.o., j.d.o.o. i obrti) i sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20 i 126/21), Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine „ostali ugostiteljski objekti za smještaj“ (NN 54/16 i 69/17), Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine „hoteli“ (NN 56/16 i 120/19), Pravilniku o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina “restorani”, “barovi”, “catering objekti” i “objekti jednostavnih usluga” (NN 82/07, 82/09, 75/12, 69/13, 150/14 i 85/15) i izvatku iz Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. – NKD 2007 (NN 58/07 i 72/07), registrirani su:

•   za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u smještajnim objektima i to u sljedećim vrstama: soba za iznajmljivanje, apartman, studio apartman, hotel, planinarski dom, kuća za odmor, prenoćište, hostel, objekt za robinzonski smještaj i pansion.

•  za pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka u sljedećim vrstama ugostiteljskih objekata: restoran, gostionica, pizzeria, slastičarnica, kavana, caffe bar, pizzeria, slastičarnica, kavana, caffe bar, krčma, pivnica, konoba, buffet i bistro.

Na potpore se primjenjuje Zakon o državnim potporama („Narodne novine“ broj 47/14 i 69/17) kojim se propisuje se da se potpore male vrijednosti dodjeljuju u skladu s važećim odredbama Uredbe Komisije (EU) 2023/2831 оd 13. prosinca 2023. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL L 2023/2831, 15.12.2023).

BLOK Privici: za uređivanje prebacite prikaz bloka u “edit” mod
Vaši podaci
Ime
Prezime
E-mail adresa
Poruka
Prihvaćam Uvjete korištenja.