Upravni odjel za proračun, financije i nabavu

Pročelnik / Kontakt
mr. sc. Krešimir Parat
Životopis KREŠIMIR PARAT rođen je u Rijeci. Osnovnu školu završio je u Cresu, gimnaziju i Ekonomski fakultet, smjer Međunarodna razmjena, također u Rijeci, a zvanje magistra znanosti stekao je na Ekonomskom fakultetu u Ljubljani 2016. godine. Od studenog 2003. godine radi u županijskom Upravnom odjelu za proračun i financije.
Kontakt podaci

Slogin kula 2/IV

51000 Rijeka Rijeka

T +385 51 351-672

M +385 51 351-673

E financije@pgz.hr

Pitajte nas

Upravni odjel za proračun, financije i nabavu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:
– davanje savjeta iz područja financija za potrebe Župana;
– planiranje, pripremu i izradu prijedloga Proračuna Županije (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovih izmjena i dopuna tijekom proračunske godine te pratećih akata;
– praćenje i kontrolu naplate javnih prihoda, izvršavanje rashoda i izdataka Proračuna te izradu godišnjih i periodičnih izvještaja o izvršenju Proračuna,te predlaganje mjera za povećanje prihoda i smanjenje rashoda;
– zaduživanje Županije i davanje jamstava i suglasnosti za zaduživanje, praćenje zaduženosti i izvješćivanja o stanju duga;
– utvrđivanje proračunskih ograničenja potrošnje utvrđenih na procjeni prihoda i primitaka te predlaganje mjera za uravnoteženje Proračuna;
– financijsko poslovanje i računovodstveno-knjigovodstvene poslove;
– koordinaciju razvoja sustava unutarnjih kontrola u Županiji;
– izradu i provedbu akata kojima se uređuje financijsko poslovanje Županije;
– izradu plana nabave Županije za tekuću godinu te njegove izmjene i dopune, pripremu i provođenje postupaka javne nabave za potrebe upravnih tijela Županije i ustanova kojima je Županija osnivač sukladno odlukama nadležnih tijela,
– vođenje evidencije o provedenim postupcima javne nabave i sklopljenim ugovorima, te izradu propisanih izvješća za potrebe nadležnih tijela;
– predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske;
– sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije.

Upravni odjel za proračun, financije i nabavu obavlja i druge poslove iz područja proračuna, financija i javne nabave koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.