Ured županije

Pročelnik / Kontakt
Goran Petrc
Životopis GORAN PETRC rođen je u Rijeci. Završio je osnovnu školu u Viškovu i Prvu riječku gimnaziju u Rijeci. Diplomirao je matematiku na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Radio je kao nastavnik i kao voditelj odjela za razvoj informatike u bankama. 20 godina obnašao je dužnost načelnika Općine Viškovo.
Kontakt podaci

Adamićeva 10

51000 Rijeka

T +385 51 351-612

F +385 51 351-613

E ured.zupanije@pgz.hr

Pitajte nas

Ured županije obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:

– pripremu sjednica Županijske skupštine (u daljnjem tekstu: Skupština) i njenih radnih tijela, pripremu sjednica i sastanaka koje saziva i kojima predsjedava Župan i njegovi zamjenici, poslove objavljivanja akata Skupštine i župana te poslovi praćenja provedbe donesenih akata;
– savjetodavne, stručne i analitičke poslove za Župana, njegove zamjenike i predsjednika Skupštine iz djelokruga njihova rada;
– administrativne i tajničke poslove za Župana, njegove zamjenike i predsjednika Skupštine;
– protokolarne i druge prateće poslove za Župana, njegove zamjenike i predsjednika Skupštine;
– poslove usmjeravanja naloga Župana, njegovih zamjenika i predsjednika Skupštine ostalim upravnim tijelima i nadzor nad njihovom provedbom;
– poslove odnosa s javnošću i ostvarivanja prava na pristup informacijama, zaštitu osobnih podataka, informacijsku sigurnost, provedbe strategije suzbijanja korupcije te promidžbu Županije;
– razvoj civilnog društva, ostvarivanje prava nacionalnih manjina i ljudska prava;
– civilnu zaštitu, zaštitu od požara i obranu;
– provedbu svih potrebnih radnji i postupaka vezanih uz proglašenje elementarne nepogode ili izravnu opasnost od njezina nastanka;
– suradnju s tijelima državne uprave, drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te međuregionalnu i međunarodnu suradnju;
– razmatranje predstavki i pritužba građana upućenih Županu
– poslove suradnje sa saborskim zastupnicima;
– poslove vezane uz pokroviteljstva Župana i Skupštine;
– poslove vezane uz raspodjelu sredstava proračunske zalihe;
– predlaganje i kandidiranje projekta od interesa za Županiju i obavljanje stručnih – poslova vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske;
– sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije;
– razvijanje i održavanje sustava upravljanja kvalitetom u skladu sa zahtjevima norme i ciljevima kvalitete

Ured Županije obavlja i druge poslove iz područja sustava lokalne i područne (regionalne) samouprave, prava na pristup informacijama, zaštite osobnih podataka, informacijsku sigurnost, civilnu zaštitu, zaštitu od požara i obranu, koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

Prijava nepravilnosti

BLOK Privici: za uređivanje prebacite prikaz bloka u “edit” mod

Projekti i programi

1/1
1/1